לוח רכב מציע מגוון גדול של רכבים יד שניה מכל הסוגים והדגמים. כאן תמצאו דגמים חדשים של רכבי יוקרה, מכוניות פרטיות, כלי שייט מיוחדים ומודעות לוח רכב יד שניה מכל הסוגים. תוכלו להשתמש בחיפוש מהיר של רכב או מכוניות במנוע החיפוש של לוחות רכבים המופעים במדור.

זכרון דברים בדבר קניית ומכירת רכב

זכרון דברים בדבר קניית ומכירת רכב

להלן טופס זכרון דברים בעת קנייה ומכירת המכונית
בין מר __________              ת.ז.   __________      המוכר____________

לבין בין מר   __________       ת.ז.  __________      הקונה ___________

המוכר מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים של הרכב מסוג _____________

תוצר _________ דגם __________ מס' רישוי ____________ שנת ייצור _________

המוכר מצהיר ומתחייב כי הרכב נקי מכול חוב או שיעבוד או זכויות בצד ג' כלשהו

המוכר הציע לקונה לרכוש את הרכב ולפיכך הגיעו הצדדים לידי הסכמה כדלקמן :

1. המוכר מוכר בזאת לקונה והקונה קונה בזאת מאת המוכר את הרכב.

2. הצדדים קובעים בזאת את מחיר הרכב לסך כולל של _________ ש"ח שישולמו למוכר כדלהלן: סכום של _________ ש"ח משולם במעמד חתימת החוזה וחתימת המוכר מהווה אישור לקבלתו. היתרה בסך _________ ש"ח תשולם בצ'ק בנקאי או במזומן בתאריך _________ במעמד העברת הבעלות על שם הקונה ומסירתו לקונה כשהרכב במצב זהה למצבו ביום חתימת החוזה.

3.המוכר מתחייב להעביר את הבעלות ברכב לקונה כשהרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבודו/או עיקול.היה ובזמן כלשהו יתברר כי על הרכב רובץ חוב או עיקול כאמור לעיל מתחייב המוכר לסלקו או לגרום למחיקתו מיד.

4. המוכר מצהיר כי הרכב נסע ________ ק"מ כמופיע במונה הקילומטרים וכי הוא הבעלים הראשון / שני / שלישי וכו' של הרכב.

5. המוכר מתחייב ומצהיר בזאת כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברשיון המקורי שלהרכב, כי לא נעשו ברכב שינויים כלשהם המחייבים שינוי ו/או תיקון הרשיון המקורי, לא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים על פי הדין וכי כל המיסים האגרות והתשלומים לגבי הרכב שולמו במלואם.כל המיסים האגרות והתשלומים - מכל סוג שהוא - החלים על הרכב ו/או השימוש בו עד ליום מסירתו לקונה יחולו על המוכר ומיום זה ואילך יחולו על הקונה.

6. הקונה מצהיר כי הרכב נבדק במכון מורשה.  שם המכון _________ מס' בדיקה _________ תאריך הבדיקה _________ והוא מוותר בזאת על כל טענת פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו באשר למצבו הטכני והחיצוני של הרכב.

7. צד שיפר חוזה זה הפרה יסודית ישלם למשנהו פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בגין הפרה זו בשיעור %____ ממחיר הרכב.

8. תשלום החל על צד לחוזה רשאי הצד השני לשלמו ולדרוש השבתו המיידית.

9. כל סכום שיש לשלמו בהתאם לחוזה זה יהיה צמוד לשער היציג של דולר ארה"ב בעת ביצוע התשלום בפועל.

10. הצדדים מאשרים בזאת שקראו היטב את הכללים וההנחיות למילוי חוזה זה ופעלו בהתאם לכך. ולראיה באו הצדדים על החתום : המוכר ___________ הקונה ___________תאריך______

*טופס זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והינו בגדר המלצה בלבד

פרסם מודעה
מחיקת מודעה
עריכת מודעה

חיפושים פופולריים

 
כונס רכב