תקנון

מבוא

קורל-תל בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר יד2 (www.yad2.co.il), הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים, לרבות יד1 (ביחד ולחוד: "האתר").

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר.

באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "הקבוצה") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: "הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את הקבוצה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

הקבוצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית.

הקבוצה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

הקבוצה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי (כדוגמת לוח המכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה המשמש לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר.

כל גולש יהיה רשאי לבקש בכתב מהחברה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לצדדים שלישיים. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

מדיניות ניהול מודעות באתר

החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת.

לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

תשלום דרך האינטרנט

באתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י חברת Equifax הבינלאומית (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). בנוסף כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת טרנזילה (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

אופן השימוש של החברה במידע

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום בלוחות המכירות המופיעים באתר, עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו"ב.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
 • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
 • התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
 • קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.
 • מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.
 • משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.
 • בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים

במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור גולש / מפרסם מודעה באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה כהגדרתה לעיל(לרבות החברה) עקב כך.

מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

החברה משתמשת בחברת פרסום צד ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"

החברה, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.

בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.

הקבוצה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות האתר מטביע על כל תמונה/תמונות/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו yad2.

הצמדת תמונות/ציורים למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה להטבעת סימנים מזהים אלה וויתור על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכויות אחרות ביחס לתמונות/ציורים אלה.

השימוש באתר ופרסום מודעות

למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני.

השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד.

השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה בנוגע לנכס/מוצר/שירות שמפרסם המודעה מבקש למכור, לעיון קהל המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל עניין של הפונה בנכס/מוצר/שירות שפרסם. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:
 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה ו/או לפרסומה).

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית הקבוצה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

ביטול עסקאות

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

לקוחות עסקיים / מסחריים

בפרק זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הצמודה אליהם:

"אמצעי פרסום" - פרסום מודעות, קידום למודעות ו/או מיני סייט בלבד.

"לקוח מסחרי" - לקוח פרטי אשר כמות המוצרים / הנכסים שהינו מפרסם בפרק זמן נתון עולה על נהלי החברה בקשר לכל מדור באתר בנפרד.

"לקוח עסקי" - כל יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא (לרבות מתווך נדל"ן) (א) שעיסוקם (הן במישרין ו/או בעקיפין) במסחר קמעונאי, סיטונאי או זעיר, ישיר או עקיף של מוצרים ו/או שירותים; ו/או (ב) כל תאגיד (לרבות שותפות ו/או חברה ו/או כל סוג אחר של תאגיד שאינו אדם פרטי) המפרסם מודעות למכירה ו/או השכרה של מוצרים ו/או שירותים (לרבות שכירות ו/או מכירה של נדל"ן).

"לקוח פרטי" - מי שאינו לקוח עסקי או לקוח מסחרי.

"מתווך נדל"ן" - מתווכים פרטיים ו/או סוכנויות תיווך ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם בתיווך מקרקעין ו/או פרסום מודעות מטעמם / בשמם.

מדיניות ניהול אמצעי פרסום עבור לקוחות עסקיים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:

 1. למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה ומתן הסכמת הלקוח העסקי לתנאי ההתקשרות של החברה; וזאת, בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרלוונטי באתר ובין אם במסגרת המוקד הטלפוני של האתר שפרטיו מופיעים להלן.
 2. פרסום מודעות במדורים השונים של האתר על ידי לקוחות עסקיים, הינו בתשלום בלבד, וכל פרסום כאמור שייעשה לא בתשלום יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם למדיניותה הבלעדית של החברה, אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת.
 3. לקוח עסקי יהא רשאי לבטל הזמנה לרכישת אמצעי פרסום בכתב אשר נשלחה לאתר בתוך שתיים עשרה (12) שעות ממועד שליחת ההזמנה באתר. במידה ולא יתקבל טופס ביטול עסקה עד מסגרת הזמן הקצובה, ההזמנה תהיה בתוקף וללא יכולת ביטול מצד הלקוח העסקי.
 4. במידה וכרטיס האשראי של הלקוח העסקי יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, הלקוח העסקי נותן בזאת את הסכמתו מראש, כי הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לחברה לפי כל דין.
 5. החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים.
 6. תוכן אמצעי הפרסום יכלול את פרטי הנכס / המוצר / השירות בלבד וכן את פרטי בית העסק ככל שאלה נדרשים לצורך ביצוע הרכישה הרלבנטית בלבד, והלקוח העסקי מאשר ומצהיר, כי תוכן אמצעי הפרסום שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.
 7. הלקוח העסקי מאשר, כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית, בכל עת, שלא לאשר פרסום אמצעי פרסום שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסום בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסום, וזאת מכל סיבה שהיא לרבות עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים ו/או חוקיות הפרסום, והוא מאשר ומצהיר, כי הקבוצה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ללקוח העסקי במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.
 8. ידוע ומוסכם על הלקוח העסקי, כי החברה תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן פרסום האמצעי פרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, החברה תהא רשאית להסיר לאלתר את תוכן פרסום אמצעי הפרסום, במידה ותמצא, כי התוכן הנ"ל לא מפורסם /או מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח העסקי לא תהיה כל טענה כנגד החברה בגין האמור.
 9. ממועד אישורה של הצעה זו ע"י הלקוח העסקי יחול ההסכם בין הצדדים ובכפוף לתנאי תקנון השימוש, וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב ע"י הצדדים לא יהיו תקפים.
 10. מודעה של לקוח עסקי שתפורסם כנחזית למודעה מטעם לקוח פרטי (לרבות פרסום מודעות של לקוחות פרטיים מתוך מטרה להפנות את הפונים למודעה ללקוח עסקי) ולא יועבר בגינה תשלום כאמור לעיל - תורד מהאתר ללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך.
 11. פרסום אמצעי פרסום או שימוש אחר של לקוח עסקי באתר (לרבות פרסום מודעה מטעם ו/או בשמו של לקוח עסקי, וכן פרסום מודעה של לקוח פרטי מתוך מטרה להפנות את המשתמשים שיענו למודעה ללקוח העסקי) שנחזה לפרסום / שימוש פרטי / אישי יוסר / יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להסיר אמצעי פרסום שהינו בגדר הודעה כפולה מטעם אותו לקוח עסקי.
 12. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל אמצעי פרסום שתוכנם יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא ללא התראה. יובהר, כי היה ויוסר אמצעי פרסום כאמור הרי שהתשלום בגינו לא יוחזר ללקוח העסקי. יחד עם זאת, תעמוד ללקוח העסקי האפשרות לפרסם את אמצעי הפרסום פעם נוספת עד למיצוי פרק זמן פרסום אמצעי הפרסום בגינו בוצע התשלום, וזאת לאחר הסרת כל אותם פרטים שהינם בגדר פרסום עצמי וקבלת אישור המוקד הטלפוני.
 13. החברה תאפשר ללקוחותיה העסקיים באמצעות סימון מתאים ביוזר שלהם, הקפצה אוטומטית של המודעות שלהם בהתאם לזמנים שיאשרו על ידי החברה מעת לעת.
 14. במידה והלקוחות העסקיים אינם בוחרים באופציה להקפצה אוטומטית של המודעות שלהם, הלקוחות העסקיים יוכלו להקפיץ באופן ידני את המודעות שלהם בהתאם לזמנים שיאושרו על ידי החברה מעת לעת.
 15. מובהר בזאת, כי הקבוצה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם ללקוח העסקי בקשר עם שימוש באתר. הלקוח העסקי מתחייב לשפות את הקבוצה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום אמצעי הפרסום שהוזמנו ע"י הלקוח העסקי, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, הקבוצה תיידע את הלקוח העסקי לגבי כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.
 16. החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם אמצעי הפרסום המתפרסמים באתר על ידי מי המגורמים הנזכרים בפרק זה עומדים בכל הוראות תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.
 17. למען הסר כל ספק יובהר, כי כל המפורט לעיל בגין מדיניות ניהול אמצעי פרסום ללקוחות עסקיים, חל בשינויים המחויבים גם על לקוחות מסחריים.

פרסום בקטגוריית עסקים למכירה

 • ניתן לבטל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים בכתב בתוך שתיים עשרה שעות ממועד שליחת ההזמנה באתר. במידה ולא יתקבל טופס ביטול בזמן הקצוב, ההזמנה תהיה בתוקף וללא יכולת ביטול מצד המזמין.
 • המזמין מאשר ומצהיר כי תוכן פרסום המודעות ו/או המיני סייט שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו. אין באמור כדי לגרוע מהוראות התקנון לעניין הסרת תוכן על ידי האתר.
 • המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות ו/או המיני סייט שהוזמנו ע"י המזמין, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

מחירון רכב יד שנייה באתר

האמור בתנאי שימוש ספציפיים אלו יחול בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון השימוש של אתר יד2 (www.yad2.co.il) ("האתר"). גלישתך במדור זה של האתר, מהווה הסכמתך לנהוג לפי תקנון האתר ותנאי שימוש אלו.

מחירון רכב יד שנייה באתר ("מחירון הרכב") מתייחס ונקבע עפ"י מדד הגולשים באתר ומשוקלל ביחד עם נתונים שמאיים ודגימות סטטיסטיות. מחירון הרכב מפוקח ע"י צוות שמאים וסטטיסטיקאים מקצועיים.

למרות האמור לעיל, כל המחירים ויתר הנתונים המופיעים במחירון הרכב הינם בבחינת המלצה בלבד ואין החברה אחראית לדיוקם. בנוסף, החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים במחירון הרכב אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים במחירון הנ"ל, ייתכן כי לעיתים יכלול המחירון נתונים מוטעים או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים והחברה אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על הקבוצה בקשר עם פעולות המשתמשים במחירון הרכב וכל הסתמכות של משתמש על נתוני המחירון הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מטיבם של דברים המחירים המופיעים במחירון הרכב מתייחסים לדגם של רכב ולא לרכב ספציפי. החברה ממליצה כי כל משתמש במחירון רכב יבצע בדיקה פרטנית לגבי הרכב הרלוונטי ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד.

התמונות במחירון רכב הינם להמחשה בלבד.

החברה וכל העוסקים במישרין או בעקיפין בקביעת המחירים במחירון רכב רשאים לשנות כל פרט בתוכן המחירון והמידע המפורט, לרבות מחיר ללא מתן הודעה כלשהי.

מחיר הרכב המופיע במחירון רכב הינו מחיר בסיס של הרכב בהתאם למפרט המקורי של הרכב כפי שיוצר במפעלי היצרן.

החברה איננה גורם מחליט לעניין רמות ו/או קיום המיגון ברכב. לצורך קבלת אישור מוסמך בדבר מיגון רכב (בין אם לעניין קיומו ובין אם לעניין רמתו) יש לפנות לגורם מוסמך המאושר עפ"י החוק.

החברה איננה אחראית לקביעת תוספות אינטגראליות ו/או לא אינטגראליות הקיימות ברכב - קיומן ו/או תמחורן ו/או שקלולן למחיר המדויק של הרכב הינן באחריות מוכר וקונה הרכב בלבד.

הקבוצה איננה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש במחירון רכב (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין מחירון רכב. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מחירון האופנועים באתר ("מחירון האופנועים"), על כל הנתונים הכלולים בו לקוח מאתר Motocar.co.il אשר הינו אתר נפרד מהאתר. למעט אם צוין מפורשות אחרת להלן, כלל ההוראות לעיל לעניין מחירון רכב יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין מחירון האופנועים.

בנוסף לתנאי שימוש ספציפיים אלו ולתקנון השימוש, השימוש במחירון האופנועים כפוף לתקנון אתר Motocar.co.il. לצפייה בתקנון לחץ כאן. מובהר ומודגש, כי נתוני מחירון האופנועים מופיעים באתר AS IS, כפי שנלקחו מאתר Motocar.co.il, ללא כל אחריות מצד הקבוצה, ומבלי שהיא בדקה או מתיימרת לבדוק את נכונותם. בהתאם, האמור בפסקה לעיל בדבר האופן בו נקבעים ומפוקחים מחירי הרכבים לא יחול על מחירי האופנועים אשר נקבעים באופן בלעדי על ידי האתר הנזכר לעיל.

שירות התראות מחירון רכב

שירות "התראות" המוצע באתר מאפשר לגולש המעוניין בכך לקבל התראה ישירות למייל האישי שלו בכל פעם שמחיר הרכב שהוזן על ידו מתעדכן באתר ("שירות ההתראה")

שירות ההתראה לשימוש אישי/פרטי הינו חינמי ואינו כרוך בכל עלות למשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות ההתראות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות ההתראות באופן תקין. יחד עם זאת, הקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות איחור בקבלת ההתראה ו/או אי קבלת ההתרעה ו/או קבלת התראה חלקית ו/או קבלת התרעה עם נתונים מוטעים או משובשים עקב טעויות סופר ו/או נתוני שוק שגויים ו/או תקלות טכניות בהפעלת שירות ההתראות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התראה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות. יים ו/או תקלות טכניות בהפעלת שירות ההתראות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התרעה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "הקפצת מודעות יד2"

שירות הקפצת מודעות המוצע לגולשים באתר הינו שירות בתשלום המאפשר לגולשים באתר "להקפיץ" את המודעה אשר הם פרסמו באתר באופן אוטומטי בשעה שתיבחר על ידי הגולש, וזאת פעמיים ביום ולמשך 10 ימים מיום ביצוע ההרשמה לשירות (להלן: "שירות הקפצת מודעות"). שירות הקפצת מודעות מוגבל למספר מצומצם של מודעות לכל גולש, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת.

אין ברישום לשירות הקפצת מודעות כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ובכל מקרה בו תוסר מודעה בגין חריגה מתקנון השימוש לא יהיה זכאי המפרסם להחזר כלשהו.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להקפיץ את המודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובשעה המבוקשת על ידי הגולש. ואולם אין החברה אחראית כי אכן תוקפץ כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל מודעה תוקפץ בשעה המבוקשת. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בשירות. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת השירות באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות הקפצות מודעות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "סוכן חכם"

שירות סוכן חכם המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS למכשיר הנייד שלו (אך ורק למכשירים המוגדרים סמארטפונים) ובאמצעות מייל לכתובת המייל שלו, הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשירות ("שירות סוכן חכם").

לצורך הזמנת שירות סוכן חכם מוטל על המשתמש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש ואת הפרמטרים של המודעות לגביהן ישלחו עדכונים (באמצעות SMS ומייל). לאחר הזנת המספר הסלולארי של המשתמש, החברה תדאג לשלוח (על חשבונה) למספר הסלולארי של המשתמש SMS עם קוד, אותו המשתמש יצטרך להזין במקום ייעודי באתר כדי שיוכל להפעיל את שירות סוכן חכם.

המחיר שייגבה עבור שירות סוכן חכם מופיע באתר (ככלל - סך קבוע בגין כל הודעת SMS שתשוגר במסגרת שירות סוכן חכם). החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין את שירות סוכן חכם ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול 'פרי פייד', החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת ה- 'פרי פייד' בעת רכישת שירות סוכן חכם הנ"ל. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השיחות.

יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות סוכן חכם הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת שירות סוכן חכם טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד, לרבות בדיקה האם הנך חסום לשירותי תוכן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות סוכן חכם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית לכך שלא תקבל את ההודעות המבוקשות משירות סוכן חכם עקב היותך חסום לשירותי תוכן אצל המפעיל הסלולארי שלך ו/או כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות סוכן חכם באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות סוכן חכם ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות סוכן חכם, לרבות בגין היותך חסום לשירותי תוכן אשר ימנעו ממך קבלת התראות לנייד שלך מהשירות סוכן חכם. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "התראות יד2"

שירות התראות יד2 המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS למכשיר הנייד שלו (אך ורק למכשירים המוגדרים סמארטפונים), ובמקרה בו הגולש ביצע רישום נוסף למערכת גם באמצעות מייל לכתובת המייל שלו, הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשירות ("שירות התראות יד2").

לצורך הזמנת שירות התראות יד2 יש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש ואת הפרמטרים של המודעות לגביהן ישלחו עדכונים (באמצעות SMS ו/או מייל). ניתוק השירות יבוצע על דרך של משגור SMS עם המילה "עצור" למספר 2000 או בדרך אחרת שתוגדר לצורך זה באתר בעת ההרשמה לשירות התראות יד2.

השירות איננו פועל במנויים החסומים לקבלת ושליחת תוכן סלולרי. לחברה אין אפשרות לדעת האם מנוי זה או אחר הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולרי. במידה והמנוי הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולרי השירות לא יופעל גם אם נשלח אליו SMS המאשר את הפעלת השירות.

המחיר שייגבה עבור שירות התראות יד2 מופיע באתר (ככלל - סך קבוע בגין כל הודעת SMS שתשוגר במסגרת השירות). החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול 'פרי פייד', החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת ה- 'פרי פייד' בעת רכישת השירות הנ"ל. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות.

התראות לא ישלחו בין השעות 24:00 ל 7:00 בכל יום.

יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות התראות יד2 בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות התראות יד2 באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התראות יד2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "מספר 2"

שירות "מספר 2" המוצע לגולשים באתר מאפשר למשתמש המעוניין בכך לקבל מספר טלפון ייעודי/וירטואלי ("מספר 2") לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם באתר ("שירות מספר 2"). בהזנת מספר טלפון יקבל המשתמש "מספר 2" ובכך מספרו האישי של המשתמש יישאר אנונימי. כמו כן, שירות "מספר 2" יאפשר למשתמש לבחור את השעות הנוחות לו לקבלת שיחות בנוגע למודעה שפרסם באתר.

השירות מופעל ע"י חברת אטריקס בע"מ (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).
לא ניתן לשלוח הודעות SMS ל"מספר 2".

במידה ולא תתקבלנה שיחות טלפון ל"מספר 2" במשך 7 ימים רצופים יופסק השירות למודעה ובמודעה יוצג מספרו האישי של המשתמש.
השירות לשימוש אישי/פרטי אינו כרוך בכל עלות למפרסם המודעה.

שיחות ל"מספר 2" הינן בעלות שיחה סלולארית רגילה (בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול ספק הסלולר שלו). החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות "מספר 2" בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. במידה ויופסק השירות יופיע במודעה מספרו האישי של המשתמש.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות "מספר 2" באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות "מספר 2". אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "מספר פרימיום" – 1-900

במודעה באתר הסלולארי ו/או באפליקציה הסלולארית יוקצה למפרסם המודעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, מספר טלפון ייעודי בקידומת 1-900 ("מספר הפרימיום") , אשר ישמש את מפרסם המודעה לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם.

שיחות למספר פרימיום הינן בעלות הנקבעת על ידי משרד התקשורת (כיום - חמישים (50) אגורות לדקה בתוספת עלות שיחה רגילה).

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מדיניות על פיה יופסקו להיות מוצגים מספרי פרימיום במהלך גלישה באתר/אפליקציה סלולארית במכשיר סלולארי אשר באמצעותו בוצעו שיחות למספרי פרימיום בהיקף חודשי של מעל עשר (10) ש"ח ("גבול החיוב החודשי") . בהתאם, וככל שתיושם מדיניות זו בפועל, יוגבל החיוב לגולש בגין שימוש במספרי פרימיום בסך גבול החיוב החודשי (עשר (10) ש"ח). עם זאת, מובהר (למרות כל האמור לעיל אחרת), כי:

 • חישוב גבול החיוב החודשי יבוצע על בסיס חודש קלנדארי (כך שרק בחודש הקלנדארי בו אכן נחצה גבול החיוב החודשי תופסק הצגת מספרי הפרימיום).
 • החישוב הינו פר מכשיר סלולארי ספציפי בלבד, ולוקח בחשבון רק שיחות אשר מבוצעות באמצעות הקשה/לחיצה על תצוגת הטלפון בגוף המודעה באתר/האפליקציה הסלולארית. לדוגמה - כל חיוג למספר פרימיום באמצעות החייגן של הטלפון ו/או באמצעות זיכרון הטלפון ו/או באמצעות כל טלפון אחר לא יילקח בחשבון לצורך חישוב גבול החיוב החודשי.
 • במקרה בו גולש יחרוג מגבול החיוב החודשי במהלך שיחה מסוימת, הרי שכל זמן השיחה הנ"ל (בה נחצה הגבול) יחויב באופן מלא על פי תעריף משרד התקשורת (והגולש יחויב באותו חודש גם מעבר לגבול החיוב החודשי).
 • ייתכן מעת לעת חיוב גם מעבר לגבול החיוב החודשי עקב תקלות ו/או שיבושים בשירות.

בחציית גבול החיוב החודשי יופיע במודעה אשר תוצג בפני הגולש אשר חצה את גבול החיוב החודשי מספרו האישי של מפרסם המודעה, כך שהשירות לא מקנה למפרסם המודעה חיסיון מלא של מספר הטלפון שלו.

לא ניתן לקבל הודעות טקסט (SMS) במספר הפרימיום.

השירות מופעל ע"י חברת אטריקס בע"מ ("אטריקס") (אולם מובהר, כי הקבוצה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). הקבוצה תהיה זכאית להעביר את מספר הטלפון של הגולשים לאטריקס (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את השירות בעתיד) לצורך הפעלת השירות.

הקבוצה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר פרימיום באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות ו/או תקלות באתר). בנוסף על כך יובהר, כי הקבוצה לא תישא באחריות בגין חיובים שעלולים להיווצר כתוצאה מתקלה בשירות לרבות תקלה בשירות שניתן על ידי הספק לעיל או כל מחליף שלו ו/או תקלה מצד המפעיל הסלולארי ו/או תקלה שנוצרה במכשירו של הגולש.

בהתאם, לא תהיה לגולש ו/או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות מספר פרימיום. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות מספר פרימיום ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

שירות "עוברים דירה עם יד2"

שירות "עוברים דירה עם יד2" מאפשר לגולשים באתר למצוא מידע הנחוץ לאלו המתכננים ורוצים לעבור דירה, לרבות מחירי דירות, נתונים דמוגרפיים וכלכליים על הסביבה, חשבונות ובעלי מקצוע לזמן המעבר וכיו"ב ("שירות עוברים דירה").

מובהר ומודגש בזאת, כי שירות עוברים דירה מבוסס על מידע ונתונים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים, Trendit וכן נתונים אשר נאספו על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו (יחדיו: "נתוני שירות עוברים דירה") מסופקים במסגרת שירות עוברים דירה על בסיס AS IS, כפי שנלקחו מהאתרים/מהגורמים השונים.

מודגש בזאת, כי בשים לב להיקף הנרחב של השירות הנ"ל, ייתכן כי השירות יכלול מידע או נתונים מוטעים או משובשים.

בכל מקרה ונסיבות הקבוצה אינה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני שירות עוברים דירה ולא תוטל עליה או מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר עם השירות הנ"ל, אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני שירות עוברים דירה וכל הסתמכות של גולש על מידע כאמור יבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות ובנתוניו כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה.

במסגרת האמור, הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות עוברים דירה ו/או נתוני שירות עוברים דירה או התאמתם לצרכיך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "נדל"ן ניוז"

האמור בתנאי שימוש ספציפיים אלו יחול בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון השימוש. הרשמתך לשירות דיוור נתוני הנדל"ן ("שירות הדיוור") מהווה את הסכמתך לנהוג הן לפי תקנון השימוש והן לפי תנאי שימוש פרטניים אלו.

שירות הדיוור מספק נתונים פיננסיים, סטטיסטיים ואחרים, המשוקללים ביחד עם נתונים שמאיים ודגימות סטטיסטיות אודות נכסי נדל"ן באזור אותו הגדיר הגולש המשתמש בשירות הדיוור. שרות הדיוור מפוקח ע"י צוות שמאים וסטטיסטיקאים מקצועיים.

מובהר ומודגש בזאת, כי שירות הדיוור מבוסס בין היתר על מידע ונתונים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים, וכן נתונים אשר נאספו על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו (יחדיו: "נתוני שירות הדיוור") מסופקים במסגרת שירות הדיוור על בסיס AS IS כפי שנלקחו מהאתרים/מהגורמים השונים, ומודגש בזאת, כי בשים לב להיקף הנרחב של שירות הדיוור ובשים לב ששירות הדיוור מאגד בתוכו מגוון רחב של פרמטרים בגין חישוב ובחלוקה לאזורים, אשר נלקחים בחשבון בעת קביעת המחירים, ייתכן כי שירות הדיוור יכלול מידע או נתונים מוטעים או משובשים (כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים, בהצגתם, טעויות סופר נתוני שוק שגויים וכיו"ב). למען הסר ספק, ליקויים כאמור עשויים להופיע גם במסגרת המידע המשלים לנכסי הנדל"ן המסופק במסגרת שירות הדיוור, ככל שיסופק (כגון מידע אודות מוסדות חינוך ובריאות הקיימים באזור, נתונים דמוגרפיים, נתונים אודות עסקאות עבר אשר בוצעו באזור וכו').

כל המחירים ויתר הנתונים (לרבות נתוני שירות הדיוור) המופיעים בשירות הדיוור הינם בבחינת המלצה בלבד.

בכל מקרה ונסיבות, הקבוצה איננה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני שירות הדיוור, וכן אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש בשירות הדיוור (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר), והאחריות תוטל על המשתמש בשירות הדיוור בלבד. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות הדיוור. אין לבצע עסקאות בהסתמך באופן מוחלט רק על נתוני שירות הדיוור, וכל הסתמכות שכזאת של גולש על מידע כאמור יבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות הדיוור ובנתוני שירות הדיוור כדי מתן המלצה כלשהי מצד הקבוצה.

כל אזכור בעלי מקצוע וגורמים חיצוניים במסגרת שירות הדיוור (לרבות שמאים, עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים, קבלני שיפוצים וכו') אינו מהווה המלצה מטעם החברה להשתמש בשירותיהם, והקבוצה לא תהיה אחראית לכל התקשרות עסקית בין המשתמשים בשירות הדיוור לבין גורמים חיצוניים כאמור.

מטיבם של דברים, המחירים המופיעים בשירות הדיוור מתייחסים לרמת המחירים באזור כלשהו ולא לנכס ספציפי. החברה ממליצה, כי כל משתמש בשירות הדיוור יבצע בדיקה פרטנית לגבי הנכס הרלוונטי (לרבות באמצעות הצלבת נתוני שירות הדיוור עם נתונים המסופקים על ידי גורמים אחרים והתייעצות עם אנשי מקצוע, שמאים ועורכי דין), ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד. התמונות בשירות הדיוור הינן להמחשה בלבד.

החברה וכל העוסקים במישרין או בעקיפין בקביעת המחירים בשירות הדיוור רשאים לשנות כל פרט בתוכן שירות הדיוור והמידע המפורט, לרבות מחיר ללא מתן הודעה כלשהי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות הדיוור או לשנות את תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

כל שימוש בשירות הדיוור בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הדיוור, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין. מובהר כי כלל הוראות תקנון השימוש ביחס לזכויות יוצרים וקניין רוחני יחולו על כל תוכן הכלול בשירות הדיוור.

ברישומך לשירות הדיוור הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהחברה, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך בשירות הדיוור הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. באפשרותך להסיר עצמך משירות הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר. יודגש, כי כלל הוראות תקנון השימוש לעניין אופן השימוש של החברה במידע הגולשים והעברת מידע אודות הגולשים למפרסמים ולצדדים שלישיים אחרים יחולו אף על מידע הנאסף במסגרת שירות הדיוור.


החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות הדיוור באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות שירות הדיוור ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות אי זמינות שירות הדיוור ו/או מתן נתונים לא מדויקים במסגרת שירות הדיוור). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות הדיוור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

יד2 בפייסבוק

שירות פייסבוק ביד2 מאפשר למפרסם מודעה באתר המעוניין בכך לשתף את מודעתו עם חבריו בפייסבוק ולפרסמה באפליקציית יד2 בפייסבוק.

לצורך שיתוף המודעה בקיר הפייסבוק ובאפליקציית יד2 בפייסבוק תבקש החברה את אישורו של המפרסם באמצעות "בקשת גישה". עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו. תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המפרסם.

המודעה הרלוונטית תפורסם בקיר הפייסבוק של המפרסם ובאפליקייצת יד2 בפייסבוק רק לאחר בדיקתה ואישורה של המודעה על ידי צוות שירות הלקוחות של החברה.

הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות יד2 בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

כלי נשק וצעצועים מסוכנים

כל מודעה באתר בקטגורית כלי נשק ו/או צעצוע מסוכן כפופה להוראות הדין ולהוראות תקנון השימוש.

עפ"י דין (לרבות הוראות חוק כלי הירייה 1949 וחוק העונשין 1977) חל איסור מוחלט על אחזקת נשק בידי מי שאינו בעל רישיון כדין. כל המוכר, רוכש ו/או מוסר כלי נשק מחויב לפעול בהתאם לכלל הוראות הדין והנחיות משרד הפנים בפרט. האחריות לקבלת האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לשם אחזקת/מסירת/מכירת/רכישת נשק מוטלת על הצדדים לעסקה ובכל מקרה הקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, לצד כלשהו בקשר עם מכירת/רכישת/אחזקת כלי נשק כאמור.

עפ"י דין (לרבות הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים) 1986) חל איסור על ייבוא, מכירה, אחזקת והעברה לאחר של צעצוע מסוכן במסגרת עסק אשר אינו עומד בתקנים הקבועים בדין. צעצוע מסוכן מוגדר ככל צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש בו או לבני אדם אחרים נזק גופני או לסכן את בריאותם או לגרום להם הטרדה, לרבות צעצוע פולט אש, צעצוע נפיץ הגורם להתפוצצות, צעצוע שנועד לגרום לגירוי, דימוע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי של כלי ירייה או הנראה ככלי ירייה. בכל מקרה הקבוצה לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, לצד כלשהו בקשר עם מכירת/רכישת/אחזקת צעצועים מסוכנים.

יד2 מימון

שירות "יד2 מימון" המוצע לגולשים באתר מאפשר לקבל מימון והלוואות נושאות ריבית לכל מטרה מחברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ( " חברת מימון ישיר ") ובהתאם לתנאים אשר ייקבעו על ידה באופן בלעדי (" שירות המימון ").

למען הסר ספק, שירות המימון מוצע על ידי חברת מימון ישיר בלבד, ואינו מסופק על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין חברת מימון ישיר באשר לשירות המימון, ואין לראות בהן כמי שמספקות את שירות המימון או חבות אחריות כלשהי בגינו. מובהר כי לחברת מימון ישיר תהיה שמורה הזכות שלא לספק את שירות המימון לגולשים באתר, או לקבוע תנאים מיוחדים לקבלתו, והכל בהתאם לשיקוליה המסחריים והפיננסיים ועל פי שיקול דעתה המוחלט. אין לראות בפרסומים הנוגעים לשירות המימון המופיעים באתר כהזמנה ללקיחת הלוואה במסגרת שירות המימון ו/או כהתחייבות למתן הלוואה כאמור.
החברה תהיה זכאית להעביר את פרטיו האישיים של הגולש לחברת מימון ישיר (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את שירות המימון בעתיד) לצורך השימוש בשירות המימון.
מטיבם של דברים כדאיות השימוש בשירות המימון תלויה בנתוניו הפיננסיים של כל גולש ספציפי. החברה ממליצה, כי כל גולש באתר השוקל להשתמש בשירות המימון יבצע בדיקה פרטנית לגבי תנאי שירות המימון (לרבות השוואתו לתנאים המקובלים בשוק ולאפשרויות מימון ומתן הלוואת המוצעות על ידי גופים פיננסיים אחרים), ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד.
כל שימוש בשירות המימון בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה ו/או את חברת מימון ישיר (על פי הנסיבות) בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או לרשות חברת מימון ישיר על פי כל דין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות המימון או לשנות את תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות המימון באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות שירות המימון ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות המימון ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות המימון ו/או כתוצאה מפעולותיה של חברת מימון ישיר (לרבות אי זמינות שירות המימון וכן תנאי מתן המימון במסגרת שירות המימון ו/או אופן הפעלת שירות המימון על ידי חברת מימון ישיר). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות המימון. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות השכרת רכב

שירות השכרת רכב שמוצע לגולשים באתר ו/או באפליקציה הסלולארית ("שירות השכרת הרכב"), מאפשר השכרת רכבים לשימוש בישראל ו/או בחו"ל מקבוצת שלמה סיקסט ("קבוצת סיקסט"). שירות השכרת הרכב מוצע על ידי קבוצת סיקסט בלבד, ואינו מסופק על ידי החברה. החברה לא תהיה צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין קבוצת סיקסט באשר לשירות השכרת הרכב, ואין לראות בחברה כמי שמספקת את שירות השכרת הרכב או חבה אחריות כלשהי בגינו, לרבות אחריות בגין שוני בין הרכב שסופק על ידי קבוצת סיקסט לבין הרכב שהוזמן על ידך ו/או תקלות ושיבושים בעת הליך ההזמנה ו/או טעויות במחירי הרכבים וכיו"ב. לקבוצת סיקסט תהיה שמורה הזכות שלא לספק את שירות השכרת הרכב לגולשים באתר, או לקבוע תנאים מיוחדים לקבלתו, והכל בהתאם לשיקוליה המסחריים והפיננסיים, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. תצלומי הרכבים המושכרים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הצגת שירות השכרת הרכב באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לגולשים ו/או לצד ג' כתוצאה מהצגת ו/או הפסקת נראות שירות השכרת הרכב ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות השכרת הרכב. הקבוצה בתיאום עם קבוצת סיקסט, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות השכרת הרכב ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. השירות מופעל על ידי קבוצת סיקסט, אולם מובהר, כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מסלולי פרסום מודעות באתר

באתר מסלולי פרסום מודעות בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

שירות צילום נכסים

שירות צילום נכסים המוצע למפרסמי מודעות באתר, הינו שירות בתשלום המאפשר צילום הנכס על ידי צלם מקצועי, אותו מפרסם המודעה מעוניין למכור ו/או להשכיר (כיום השירות יינתן באזור תל אביב, גבעתיים ורמת גן) ("שירות צילום נכסים" ו/או "הצילומים" בהתאמה).
כל מפרסם מודעה אשר התקשר עם האתר לצורך רכישת שירות צילום נכסים למודעה שפרסם, מעביר בזאת לחברה את מלוא הזכויות, לרבות כל זכות קניין רוחני בקשר עם הצילומים, וכלל התוצרים הקשורים לצילומים, לרבות כל זכות יוצרים, זכות מבצעים, זכות מוסרית (יחדיו "זכויות הקניין הרוחני"), תהיינה, מיום היווצרותן, לקניינה המלא והבלעדי של החברה, ואין ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם זכויות הקניין הרוחני, לרבות, בין היתר, לעניין תמלוגים ו/או פיצויים ו/או תשלום אחר מהחברה ו/או כל גורם אחר בקשר לזכויות הקניין הרוחני האמורות.
אין בקבלת שירות צילום נכסים כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, ובכל מקרה בו תוסר מודעה בגין חריגה מתקנון השימוש, לא יהיה זכאי מפרסם המודעה להחזר כספי כלשהו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות צילום הנכסים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות צילום הנכסים באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה למפרסם המודעה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות צילום הנכסים, לרבות, בגין איכות וטיב הצילומים, תקלות טכניות במודעה אשר מונעות פרסום רצוף של המודעה וידוע ומוסכם עלי, כי אין כל ערובה או התחייבות מצד הקבוצה, כי בעקבות הכללת הצילומים במודעה יימכר הנכס נשוא המודעה בלוח זמנים קצר יותר ו/או במחיר גבוה יותר ו/או בכלל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מוצרים אסורים לפרסום

חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955

 1. בחוק זה - "חיית בר" - יונק, עוף, זוחל או דו-חיים, או כל חלק ממנו, או תולדה שלו, שמקורו בשטח המדינה או מחוצה לו, שאין טבעו לחיות במחיצתו של אדם; "חיית בר מטופחת" - מין, תת מין או זן של חיית בר, שטופח או פותח לצרכי גידולו בשביה למטרות מסחר, והוכרז על ידי שר החקלאות ככזה; "מזיק" - חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא מזיק; "ציד" - חיית בר ששר החקלאות הכריז עליה שהיא ציד; "חיית בר מוגנת" - חיית בר שאינה ציד, מזיק או חיית בר מטופחת; "צידה" - לרבות עשיית מעשה מתוך כוונה לפגוע בחייה, בשלומה או בחירותה של חיית בר, או להדריך את מנוחתה, או לסכן את התפתחותן הטבעית של ביציה, או של כל תולדה אחרת שלה; "סחר" - לרבות קניה, מכר, יצוא, יצוא חוזר, יבוא והכנסה מן הים; "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" - הרשות שהוקמה על פי סעיף 3 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998.
 2. לא יצוד אדם ציד או חיית בר מוגנת, אלא ברשיון ציד או בהיתר על פי סעיף 3.
 3. שר החקלאות רשאי להעניק רשיון לשם צידת ציד, ולהתיר, בהיתר צידה כללי או מיוחד, צידת חיית בר מוגנת למטרות מדעיות, לרבייה, לשמירת האיזון בטבע, למניעת נזקים לחקלאות, למניעת סכנה לאדם או לחי ולמניעת מחלות מידבקות בהם.
 4. (א) לא יצוד אדם בתחום חמש מאות מטר ממחנה, מגן ציבורי ומבית הנמצא בתחום יישוב, או בתחום מאה מטר מבית אחר או מבית קברות.
  (ב) לא יצוד אדם ביריה העשויה לפגוע בחוטי רשת חשמל, טלפון וטלגרף.
 5. לא יצוד אדם ציד בשיטות ובאמצעים אלה:
      (1) סינוור באורות;
      (2) הרעלה;
      (3) הימום בסמים משכרים;
      (4) רדיפה בכלי תחבורה ממונע;
      (5) שימוש בחמרי נפץ;
      (6) שימוש במלכודות, ברשתות או בדבק;
      (7) שיטות ואמצעים אחרים ששר החקלאות אסר עליהם בתקנות
 6. נכנס אדם לרשות לא לו תוך כדי שימוש בהיתר לפי סעיף 3, אין רואים בכניסתו הסגת גבול, ובלבד שלא חרג מן הדרוש להשגת המטרה שפורשה בהיתר.
 7. רשות מקומית רשאית, באישור שר החקלאות, לאסור או להגביל, בחוקי עזר, צידת ציד במקום שבתחום שיפוטה.
 8. (א) (1) לא יסחר אדם בחיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר סחר כללי או מיוחד;
        (2) לא יעביר אדם חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר העברה כללי או מיוחד;
        (3) לא יחזיק אדם חיית בר שאינה מזיק ואינה חיית בר מטופחת אלא בהיתר החזקה כללי או מיוחד, או אם באה לידיו מבעל היתר סחר כללי או מיוחד או היתר העברה כללי או מיוחד, או אם הנו מחזיק כדין כאמור בסעיף קטן (ב).
  (ב) מי שהחזיק כדין בחיית בר לפני יום תחילתו של חוק זה והמשיך להחזיקה, או מי שקיבלה ממנו שלא בתמורה - יהא מחזיק כדין, ומי שקיבל חיית בר שלא בתמורה ממחזיק כדין על פי סעיף קטן זה - יהא מחזיק כדין.
  (ג) תהא זו הגנה טובה למי שהחזיק, העביר או סחר בחלק מחיית בר אם לא ידע כי בידיו חלק של חיית בר.
 9. רשיון או היתר לפי חוק זה יינתנו בידי שר החקלאות לפי כללים שנקבעו בתקנות, והוא רשאי לסרב לתתם, לתת אותם בהגבלות או בתנאים, לבטלם או לשנותם בכל עת.
 10. שר החקלאות רשאי למנות פקחים לצורך חוק זה ולקבוע את תפקידיהם.
 11. (א) הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 22, 25 ו-32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, לפי סעיפים 23(א)(1), (2), (3), (5)(ד), ו-(ב), 67, 69 ו-71(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996, ועל פי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) יהיו גם לפקח לגבי עבירות על חוק זה ועל התקנות לפיו, וההוראות והפקודות האמורות יחולו על מעצר, חיפוש, תפיסת חפצים וחקירה, הנערכים על ידיו כאילו נערכו בידי שוטר.
  (ב) הוראות הסעיפים 33 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו גם על תפיסת חפצים בידי פקח, מכח סמכותו על פי סעיף זה, וכל מקום בהוראות אלה שבו נאמר "שוטר", "קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו" ו"משטרה" ייקרא כאילו נאמר בו "פקח", "מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים", "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים".
  (ג) מבלי לגרוע מסמכותו על פי חוק זה או על פי כל דין, רשאי פקח לתפוס ולהחרים חיית בר, שבהחזקת אדם ללא היתר, ולהשמידה, אם חיית הבר אינה בחיים או אין סיכוי להמשך התפתחותה הטבעית.
 12. (א) כלי ציד או אמצעי ציד אחר, פרט לכלי רכב ממונע, ששימשו למעשה עבירה על חוק זה או על תקנה לפיו, וכן חיית-בר שניצודה בעבירה כזאת, רשאי בית המשפט הדן בעבירה לצוות על חילוטם לאוצר המדינה; אולם לא יצווה בית המשפט על חילוט כלי ציד או אמצעי אחר כאמור אם נוכח שבעליהם לא היו אשמים באותה עבירה; הוראה זו אינה גורעת מסמכותו של בית המשפט להורות הוראה אחרת בענין זה לפי כל דין אחר.
  (ב) עברו ששה חדשים מיום שנתפס דבר האמור בסעיף קטן (א) ולא נתבע אדם לדין על העבירה, ולא הוכחה בעלותו של אדם על התפוס, רשאי שר החקלאות לצוות על חילוטו לאוצר המדינה, ואין אחר החילוט ולא כלום.
 13. נמצאו בחזקתו של אדם, ברשותו, או בכלי הרכב שבבעלותו או בחזקתו, ציד או חיית בר מוגנת, עליו הראיה שהוא מחזיק בה כדין.
 14. (א) העובר עבירה על פי חוק זה או על תקנה שהותקנה לפי סעיף 16 למעט על פי פסקה (2), או העובר על תנאי מתנאי רשיון או היתר שניתן על פי חוק זה, דינו, אם אין הוראה אחרת בחוק זה, מאסר שנה אחת או קנס.
  (ב) העובר עבירה לפי הוראות הסעיפים 2, 3 ו-4 דינו - מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
  (ב1) העובר על תקנה שהותקנה לפי סעיף 16(2), דינו - מאסר שנתיים או קנס.
  (ג) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט, בנוסף על העונש לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), להטיל קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או מאסר נוסף של יומיים לכל יום שבו נמשכת העבירה, וזאת מן היום שבו קיבל הנאשם הודעה בכתב מרשות שמורות הטבע או מיום הרשעתו בדין.
 15. שר החקלאות רשאי להעביר את סמכויותיו לפי חוק זה, למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, פרט לסמכויותיו לפי סעיפים 1 ו-16 ורשאי הוא להטיל בצו על הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, תפקידים לביצוע הוראות חוק זה והתקנות על פיו.
 16. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר -
      (1) הגשת דינים וחשבונות על ידי בעלי רשיונות או בעלי היתרים בקשר לצידה ובקשר לחיית הבר שברשותם;
      (2) הגנתה של חיית-בר, שמירה על קיומה, עידוד רבייתה או מניעתה, הצלתה משריפה או מפורענות טבע אחרת;
      (3) איסור או הגבלה על צידתה של חיית-בר או של סוג מסוגיה בתקופה מסויימת, בשעות מסויימות, באיזור מסויים או בשיטות ובאמצעים מסויימים;
      (4) סדרי צידתם או השמדתם של מזיקים;
      (5) החזקת חיית-בר בגני חיות, בחוות לגידול חיות-בר או במקום אחר;
      (6) תנאים סניטריים לקבורת גויותיהן של חיות-בר שניצודו, להשמדתן או לסילוקן בדרך אחרת;
      (7) מלאכת מילוי עור של חיית-בר;
      (8) חובות ביטוח מפני נזקי צידה;
      (9) תנאים לקבלת רשיון ציד, לרבות בדבר בחינות לקבלת רשיון, ביטוח ורשיון ירי;
      (10) ביצוע בדיקות ותבחינים לצורך איתור מוקדי מחלה ולמעקב אחר יעילותם של טיפולים.
 17. (א) שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים להטיל, בתקנות, אגרות לרשיונות ולהיתרים הניתנים על פי חוק זה, ופטור מתשלומן, כולן או מקצתן.
  (ב) ההכנסות מהאגרות ישמשו כהכנסתה של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
 18. פקודת השמירה על הציד - בטלה.

חוק העתיקות, תשל"ח-1978

  פרק א': פרשנות

 1. בחוק זה -
  "עתיקה" -
     (1) נכס, בין תלוש ובין מחובר, שנעשה בידי אדם לפני שנת 1700 לספירה הכללית, לרבות דבר שהוסף לו לאחר מכן והוא חלק בלתי נפרד ממנו;
     (2) נכס, כאמור בפסקה (1), שנעשה בידי אדם החל בשנת 1700 לספירה הכללית, והוא בעל ערך היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה;
     (3) שרידים זואולוגיים ובוטניים מלפני שנת 1300 לספירה הכללית;
  "סוחר עתיקות" - מי שבידו רישיון תקף לסחור בעתיקות לפי חוק זה;

  "פריטים ארכיטקטוניים" - עתיקות שהן חלקי עמודים, כותרות של עמודים, מיתקנים חקלאיים, אבני ריחיים, אבנים מסותתות וחלקי פסיפס;
  "אתר עתיקות" - שטח המכיל עתיקות, שהמנהל הכריז עליו לפי סעיף 28(א);
  "הרשות" - רשות העתיקות כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, תשמ"ט-1989;
  "מקרקעין" - לרבות כל חלק של ים, אגם או נהר או מים אחרים וקרקעיתם של אלה;
  "חפירה" - לרבות חיפוש עתיקות וחפירת נסיון;
  "אוסף" - מיצבר עתיקות של חמש עשרה עתיקות ומעלה, למעט עתיקות המוחזקות בידי סוחר עתיקות כמלאי מסחרי;
  "אספן" - מי שבידו אוסף עתיקות שלא למסחר בהן;
  "מוזיאון" - כל תצוגה מתמדת של עתיקות הפתוחה לציבור וכל מוסד המשמר אוסף והמציגו לצורך מחקר, חינוך או עינוג;
  "האגף" - (נמחקה);
  "המועצה" - המועצה לארכיאולוגיה;
  "המנהל" - מנהל הרשות;
  "השר" - שר החינוך והתרבות.


 2. פרק ב': בעלות המדינה בעתיקות

 3. (א) עתיקה שנתגלתה או שנמצאה בישראל לאחר תחילתו של חוק זה, יהיו היא והשטח שבו נמצאה או נתגלתה והדרוש לשמירתה לפי הגבולות שיקבע המנהל, לנכס המדינה.
  (ב) הטוען שעתיקה נתגלתה או נמצאה לפני תחילתו של חוק זה, עליו הראיה.
 4. המגלה או המוצא עתיקה שלא בחפירה על פי רשיון לפי חוק זה, יודיע על כך למנהל תוך 15 ימים מהיום שגילה או מצא את העתיקה.
 5. המנהל רשאי לדרוש בכתב מאת מחזיק עתיקה כאמור בסעיף 2(א) שימסור לו את העתיקה, ורשאי הוא לתת פרס למוסר אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.
 6. המנהל רשאי לדרוש בכתב מכל מחזיק עתיקה שיתננה לו לשם בדיקה או לכל צורך אחר לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.
 7. (א) עשה אדם עבודות במקרקעין, בין שלו ובין של זולתו, וגילה בהם עתיקה, יודיע על כך למנהל כאמור בסעיף 3 ויפסיק את העבודות עד תום 15 ימים מיום מסירת ההודעה, זולת אם קיבל תוך זמן זה רשות מאת המנהל להמשיך בעבודה.
  (ב) תוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור רשאי המנהל להודיע בכתב לבעל הקרקע ולמחזיק בה על התנאים להמשך העבודה או להורות על הפסקתה לחלוטין.
 8. (א) מי שנפגע מהודעת המנהל לפי סעיף 6(ב) זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו.
  (ב) דרישה לפיצויים תוגש למנהל בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.
  (ג) לא נתקבלה דרישת הנפגע, כולה או מקצתה, יכריע בדבר בית המשפט.
 9. המנהל באישור השר רשאי לוותר בכתב על בעלות המדינה בעתיקה, ומשעשה כן תחדל העתיקה להיות נכס המדינה.


 10. פרק ג': חפירות

 11. (א) לא יחפור אדם במקרקעין לגילוי עתיקות, ולא יחפש עתיקות בכל דרך אחרת, לרבות השימוש במכשיר לגילוי מתכות, ולא ילקט עתיקות, אלא אם קיבל רשיון לכך מאת המנהל (להלן - רשיון חפירה) ובהתאם לתנאי הרשיון.
  (ב) בבואו להכריע בבקשה לרשיון חפירה ייוועץ המנהל במועצה ויתן את דעתו, בראש שיקוליו, ליכולת המדעית והכספית של המבקש.
  (ג) ברשיון חפירה יוגדר השטח שבו מותר לחפור.
  (ד) אין במתן רשיון חפירה בלבד כדי להעניק לבעליו זכות כניסה למקרקעין שברשות הזולת.
 12. (א) לא ייכנס אדם למקרקעין שניתן עליהם רשיון חפירה אלא אם הוא מחזיק בהם או שהורשה לכך מטעם המחזיק, ובכפוף להסכמת בעל הרשיון.
  (ב) בעת ביצוע החפירה לא יצלם אדם, זולת המנהל או מי שהמנהל הסמיך לכך, לא יצייר, לא ירשום ולא יעתיק בצורה אחרת את החפירה או את העתיקות שנתגלו בה, אלא ברשות בעל הרשיון.
 13. (א) בעל רשיון חפירה ינקוט הן בזמן ביצוע החפירה והן לאחר מכן, עד תום התקופה שתותנה ברשיון, בכל האמצעים הדרושים -
       (1) להבטיח את שלום העובדים והמבקרים במקום החפירה ואת גידור המקום;
       (2) לשמור על מקום החפירה ועל העתיקות שנתגלו בה ולהבטיח את שימורם;
       (3) למנוע כל נזק או מטרד לנכסים הסמוכים.
  (ב) לא מילא בעל הרשיון אחרי הוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל, בלי לפגוע באמור בסעיף 13, ולאחר שהתרה בכתב בבעל הרשיון, לנקוט במקומו באמצעים הדרושים ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
 14. (א) במועדים שקבע לכך המנהל, ולפחות אחת בשנה מיום התחלת החפירה, ימסור בעל רשיון החפירה למנהל בכתב -
       (1) דין וחשבון מפורט ככל האפשר על החפירה, לרבות תרשימים, תכניות ותצלומים של העבודות שנעשו;
       (2) פרטים בדבר העתיקות שנתגלו בחפירה, לרבות תצלומים וציורים.
  (ב) לבעל רשיון שמורה זכות יחודית לפרסום בדבר החפירות עשר שנים מסיום החפירה; פרסום אסור לפי סעיף קטן זה יהא עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].
  (ג) תוך חמש שנים מיום סיום החפירה יוציא בעל הרשיון לאור פרסום מדעי מתאים בדבר החפירה, ממצאיה ותוצאותיה, וימסור שני עתקים ממנו למנהל; כן ימסור למנהל שני עתקים מכל פרסום אחר שיוציא לאור בדבר החפירה, ממצאיה ותוצאותיה.
 15. הפר בעל רשיון חפירה הוראה מהוראות חוק זה או התקנות לפיו או תנאי מתנאי הרשיון, רשאי המנהל לבטל את הרשיון, להתלותו או להתנותו בקיום תנאים נוספים; ואם הפר הוראת סעיף 12(ג) רשאי המנהל שלא לתת לו עוד רשיון חפירה עד שיקיים את ההוראה האמורה.
 16. המנהל רשאי, באישור השר ולאחר התייעצות במועצה, לבוא לידי הסכם עם בעל רשיון חפירה בדבר ויתור על זכויות המדינה בעתיקות המתגלות בחפירה ובדבר חלוקת העתיקות בין המדינה ובין בעל הרשיון.


 17. פרק ד': המסחר בעתיקות, הוצאתן מישראל והכנסתן מהאזור

 18. לא יסחר אדם בעתיקות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת השר ולפי תנאי הרשיון שייקבעו בתקנות. השר רשאי להסמיך את המנהל או עובד אחר של הרשות לענין סעיף זה.
 19. (א) ברשיון למסחר בעתיקות יצויין מקום העסק; תקפו של הרשיון יהיה למקום זה בלבד ויוצג שם במקום בולט.
  (ב) לא יציג אדם רשיון שפקע תקפו.
 20. סוחר עתיקות ינהל רשימת מצאי בדרך שנקבעה בתקנות.
 21. (א) השר או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 15, רשאי לבטל רשיון למסחר בעתיקות לצמיתות או להתלות תקפו לתקופה שקבע, אם בעל הרשיון הורשע בעבירה לפי חוק זה או התקנות לפיו.
  (ב) סוחר שרשיונו בוטל או הותלה יהא דינו כדין אספן.
 22. (א) המנהל רשאי להודיע בכתב לבעל עתיקה או למחזיק בה כי לעתיקה יש ערך לאומי.
  (ב) תוך שלושה חדשים מיום ההודעה לפי סעיף קטן (א) רשאי המנהל לדרוש כי העתיקה תימכר למדינה.
  (ג) (1) רצה אדם למכור עתיקה בעלת ערך לאומי או להעבירה בדרך אחרת, יודיע על כך מראש למנהל.
       (2) תוך שלושה חדשים מיום קבלת ההודעה כאמור בפסקה (1) רשאי המנהל לדרוש כי העתיקה תימכר למדינה; לא דרש המנהל כאמור, רשאי בעל      העתיקה למכור אותה או להעבירה בדרך אחרת לאחר שהוא או המחזיק בה מסר למנהל בכתב את שמו ומענו של הקונה או של הנעבר.
  (ד) היתה העתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות, רשאי המנהל לדרוש כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) רק לגבי המערכת בשלמותה.
  (ה) לא הגיעו המנהל ובעל העתיקה או המחזיק בה לידי הסכם בדבר התמורה, יכריע בדבר בית המשפט.
 23. סוחר עתיקות המציע למכירה חפץ כעתיקה, לא תישמע טענתו שלא ידע שהחפץ אינו עתיקה.

  20א.  סוחר עתיקות לא ירכוש עתיקה אלא מאחד מאלה:
            (1) סוחר עתיקות;
            (2) אדם שבידו אישור של המנהל לפי הוראות סעיף 25, אלא אם כן אותו אדם אינו חייב בהודעה לפי הוראות חוק זה.
 24. (א) לא ימכור אדם העתק של עתיקה או חיקוי שלה ולא יציגו למכירה בלא שסימן עליו, בדרך שנקבעה בתקנות, כי המוצג אינו עתיקה אמינה.
 25. (א) לא יוציא אדם מישראל עתיקה בעלת ערך לאומי אלא באישור השר בכתב.
  (ב) לא יוציא אדם מישראל כל עתיקה אחרת, אלא באישור המנהל בכתב.

  22א.  (א) לא יכניס אדם לישראל עתיקה מהאזור אלא אם כן קיבל לכך אישור מאת המנהל ובהתאם לתנאי האישור; אישור יכול שיהיה אישי או כללי ובלבד           שאישור כללי יפורסם ברשומות.
            (ב) בסעיף זה, "אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה


 26. פרק ה': אספני עתיקות והעברת עתיקות

 27. (א) נעשה אדם לאספן לפי הוראות חוק זה, ימסור על כך הודעה למנהל, בתוך 21 ימים מיום שנעשה לאספן; השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע את פרטי ההודעה ודרכי הגשתה.
  (ב) אספן ימסור למנהל, לפי דרישתו, פרטים, שייקבעו בתקנות בהתייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת, בנוגע לעתיקות שבידו וירשה למנהל או למי שהוא הסמיך לכך בכתב לצלם את העתיקות ולעשות מהן תרשימים, יציקה, דפוס או העתקה אחרת.
 28. (א) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך רשאי להודיע בכתב לאספן, כי עתיקה שבידי האספן היא בעלת חשיבות מדעית מיוחדת (להלן - עתיקה מיוחדת).
  (ב) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך ינהל רישום של עתיקות מיוחדות ושל הפרטים, התצלומים והתרשימים שנתקבלו או נעשו לפי סעיף 23 והם יהיו פתוחים לעיון הציבור כפי שיקבע.
 29. (א) רצה אספן או אדם שאינו סוחר עתיקות למכור עתיקה או להעבירה בדרך אחרת ימסור הודעה על כך מראש למנהל; השר יקבע את פרטי ההודעה ודרכי הגשתה.
  (ב) המנהל ייתן למודיע אישור על מתן ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 15 ימים מיום מסירתה, אלא אם כן הודיע המנהל לאותו אדם בתוך התקופה האמורה כי הוא דורש שהעתיקה תימכר למדינה עקב היותה עתיקה מיוחדת; היתה העתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות, רשאי המנהל לדרוש כאמור רק לגבי המערכת בשלמותה.
  (ג) לא הגיעו המנהל ובעל העתיקה המיוחדת לידי הסכם בדבר התמורה, יכריע בדבר בית המשפט.
  (ד) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים של בני אדם, של עתיקות או של מכירה או העברה של עתיקות, אשר יהיו פטורים מהוראות סעיף קטן (א).

  25א.  לא ימכור אדם פריטים ארכיטקטוניים אלא באישור המנהל; המנהל ייתן את החלטתו בענין זה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו הבקשה למכירה; השר           יקבע את פרטי הבקשה ואת דרכי הגשתה.


 30. פרק ו': מוזיאונים

 31. (א) רצה בעל מוזיאון או מנהלו למכור או להעביר בדרך אחרת עתיקה שבמוזיאון או באוספי המוזיאון, או לחסל אוסף מאוספי המוזיאון, יודיע על כך מראש למנהל.
  (ב) תוך 21 ימים מיום קבלת ההודעה רשאי המנהל לדרוש כי העתיקה או האוסף יימכרו או יועברו למדינה, הכל לפי הענין.
  (ג) לא הגיעו המנהל ובעל המוזיאון או מנהלו לידי הסכם בדבר התמורה שתשולם בעד העתיקה או האוסף, יכריע בדבר בית-המשפט.
 32. על בעל מוזיאון ומנהלו יחולו הוראות סעיף 23 לגבי העתיקות שבמוזיאון ובאוספיו.


 33. פרק ז': אתרי עתיקות

 34. (א) המנהל רשאי להכריז כי מקום פלוני הוא אתר עתיקות; ההכרזה תפורסם ברשומות.
  (ב) הכריז המנהל כאמור, תירשם על כך הערה בפנקסי המקרקעין ותימסר הודעה על כך לבעל המקום ולמחזיק בו, אם זהותם או מענם ידועים, ולועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
 35. (א) באתר עתיקות לא יעשה אדם ולא ירשה לעשות אחד מאלה אלא באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו:
        (1) בניה, סלילה, הקמת מיתקן, חציבה, כרייה, קידוח, הצפה במים, סיקול, חרישה, נטיעה או קבורה;
        (2) הנחת עפר, דומן, פסולת או אשפה, לרבות הנחתם בנכס הגובל באתר;
        (3) שינוי, תיקון או תוספת בעתיקה הנמצאת באתר;
        (4) פירוק עתיקה או כל דבר הנחזה כעתיקה או הסרת חלק ממנה או העתקתה ממקומה;
        (5) כתיבה, חריתה או צביעה;
        (6) הקמת בנינים או קירות בנכס הגובל באתר;
        (7) כל פעולה אחרת שקבע המנהל לגבי אתר עתיקות פלוני.
  (ב) הודעה בדבר קביעת פעולה לפי פסקה (7) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.
  (ג) לענין אתר עתיקות המשמש לצורך דתי או מוקדש לתכלית דתית, לא יתן המנהל אישור לחפירה או לאחת הפעולות המנויות בסעיף קטן (א) אלא באישור ועדת שרים המורכבת מהשר כיושב-ראש, שר הדתות ושר המשפטים.
 36. אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בצורך בהיתר כנדרש בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
 37. אדם שעשה ללא אישור או בניגוד לתנאיו פעולה מן הפעולות המפורטות בסעיף 29 חייב לנקוט פעולה לפי הוראות המנהל לשם החזרת אתר העתיקות או העתיקות הנמצאות בו למצבם הקודם; אולם רשאי המנהל, לאחר שנתן לאדם הודעה בכתב, לנקוט במקומו בכל האמצעים הדרושים כדי להחזיר את האתר או את העתיקות למצבם הקודם ולגבות ממנו את ההוצאות שהוציא לכך.


 38. פרק ח': הפקעות

 39. (א) השר רשאי להפקיע -
        (1) אתר עתיקות שהפקעתו דרושה, לדעתו, לצרכי שימור או מחקר;
        (2) כל קרקע שהפקעתה דרושה, לדעתו, כדי לאפשר בה חפירה.
  (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על אתר עתיקות המשמש לצורך דתי או מוקדש לתכלית דתית והוא קנינו של מוסד דתי; אולם רשאית ועדת שרים המורכבת מהשר, שר הדתות , שר המשפטים ושר החוץ, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להחילו בסייגים או ללא סייגים.
 40. ההפקעה תהיה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, ולענין זה יהיו לשר כל הסמכויות והתפקידים של שר האוצר לפי הפקודה האמורה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.


 41. פרק ט': המועצה לארכיאולוגיה וועדת ערר

 42. (א) השר ימנה מועצה לארכיאולוגיה ויקבע בתקנות את הרכבה, תקופת כהונתה וסדרי הדיון והעבודה שלה.
  (ב) המועצה תייעץ לשר, למנהל ולמועצת הרשות ולמנהל בעניני ארכיאולוגיה ועתיקות, שיובאו לפניה על ידיהם ותמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה.
  (ג) המועצה רשאית לאצול מסמכויותיה לועדות מבין חבריה.
 43. ליד המועצה תוקם ועדת ערר של שלושה, מהם שניים שתמנה המועצה שלא מתוך חבריה ושופט, או מי שכשיר להיות שופט, שימנה שר המשפטים להיות יושב ראש הועדה
 44. (א) הרואה עצמו נפגע מההחלטות המפורטות להלן, רשאי לערור עליהן לפני ועדת הערר, בלי שהגשת הערר תבטל את תקפה של ההחלטה; ואלה הן:
        (1) קביעת גבולות השטח כאמור בסעיף 2(א);
        (2) דרישה חוזרת למסירת עתיקה לפי סעיף 5;
        (3) סירוב לתת רשיון חפירה, ביטולו, התלייתו או התנייתו;
        (4) סירוב לתת רשיון למסחר בעתיקות, ביטולו או התלייתו;
        (5) סירוב לתת היתר לפי סעיף 22(ב);
        (6) הודעה שעתיקה פלונית היא בעלת ערך לאומי;
        (7) הודעה לאספן או לאדם אחר כי עתיקה שבידיו היא עתיקה מיוחדת;
        (8) הודעה בדבר היותה או אי היותה של עתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות;
        (8א) סירוב לתת אישור לפי סעיף 25א;
        (9) סירוב לתת אישור לפי סעיף 29
  (ב) ועדת ערר רשאית לקבל ערר, לדחותו או להחליט כל החלטה אחרת.
  (ג) לועדת ערר יהיו כל הסמכויות המוקנות לועדת חקירה כמשמעותה בחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968.

  36א.  החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.


 45. פרק י': עבירות ועונשין

 46. (א) הפוגע בעתיקה או באתר עתיקות או המשחית פניהם בכל צורה שהיא, דינו - מאסר חמש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין).
  (ב) העובר על הוראה מהוראות סעיפים 6, 9(א) או 29, דינו - מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
  (ג) העובר על הוראה מהוראות סעיפים 3, 15, 19(ג)(1), 20א, 21, 22א או 25א דינו - מאסר שנתיים או קנס.
  (ד) העובר על הוראה מהוראות סעיף 11(א), דינו - מאסר שנה או קנס.
  (ה) העובר על כל הוראה אחרת מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס.
 47. הנמצא באתר עתיקות כשברשותו של הנמצא או בסביבתו הקרובה מצויים כלי חפירה ויש להניח כי זה מקרוב נעשתה בהם עבודת חפירה באתר, או שברשותו או בסביבתו הקרובה מצוי מכשיר לגילוי מתכות, חזקה שהתכוון לגלות עתיקות, אם לא הוכיח שלא היתה לו כוונה כאמור.


 48. פרק י"א: שונות

 49. תעודת המנהל שמקרקעין פלונים מכילים עתיקות, או שנכס פלוני הוא עתיקה, תהיה ראיה לכאורה על כך.
 50. המנהל או מי שהמנהל הסמיך לכך בכתב, רשאי להיכנם בכל עת סבירה לכל מקרקעין כדי לבדוק אם קויימו שם הוראות חוק זה או התקנות לפיו או תנאי כל תעודה שניתנה לפי חוק זה, או לבדוק כל עתיקה שנתגלתה או נמצאה בהם ולעשות ממנה רישום, תצלום, יציקה, דפוס או העתקה אחרת.
 51. המנהל רשאי, בהודעה ברשומות, לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט סמכויותיו כאמור בסעיפים 8, 13 ו-14 ובכפוף לכל תקנה לענין זה.
 52. (א) בסעיף זה, "מקום מוסדר" -
        (1) מקרקעין שבהחזקת הרשות;
        (2) אתר עתיקות.
  (ב) שוטר או מי שהמנהל הרשהו לכך בכתב רשאי להרחיק ממקום מוסדר כל אדם העובר שם על הוראות חוק זה או התקנות לפיו.
  (ג) השר לפי הצעת הרשות רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר סדרי הביקור במקומות מוסדרים והתנהגות המבקרים בהם, קביעת דמי כניסה אליהם, הגנתם והגנת העתיקות, האבזרים והרהיטים שבהם.
 53. (א) בשטח צבאי יחולו הוראות אלה:
        (1) לא ייכנס אליו אדם לצרכי חוק זה אלא באישור מראש של מי ששר הבטחון הסמיכו לכך;
        (2) לא תיעשה בו פעולה מטעם המנהל אלא בהסכמת שר הבטחון;
        (3) לא יטופל בעתיקה מטעם גוף צבאי אלא באישור המנהל.
  (ב) "שטח צבאי", לענין סעיף זה - מקרקעין שבידי צבא-הגנה לישראל או בידי שלוחה אחרת של מערכת הבטחון, שאישר אותה שר הבטחון, לרבות שטח המשמש לאימונים צבאיים.
 54. השר רשאי, בהתייעצות במנהל, במועצת הרשות ובמועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע בצו כי הוראה מהוראות חוק זה או התקנות לפיו לא יחולו על עתיקות, מוזיאונים, חפירות ואתרי עתיקות המוגדרים בצו.
 55. חוק זה בא להוסיף על חיובים שהוטלו וסמכויות שהוענקו בחיקוקים אחרים ולא לגרוע מהם.
 56. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי לאחר התייעצות במנהל ובמועצת הרשות להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות גביית אגרות בעד רשיונות, אישורים, היתרים או שירותים הניתנים לפי חוק זה.
  (ב) שר המשפטים רשאי להתקין סדרי דין להליכים לפי חוק זה בועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 35.

  46א.  אגרות ותשלומים אחרים, למעט קנסות, הנגבים לפי חוק זה ישולמו לקופת הרשות.
 57. (א) לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.
  (ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מן האמור בסעיף 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952.
 58. בטלות -
        (1) פקודת העתיקות;
        (2) פקודת העתיקות (חצרים), 1935.
 59. (א) רשיון שניתן לפי פקודת העתיקות ושהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, רואים אותו כאילו ניתן לפי חוק זה.
  (ב) הרשימות של המצבות והאתרים ההיסטוריים שפורסמו לפי פקודת העתיקות ושהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, רואים אותן כאילו פורסמו לפי סעיף 28 לחוק זה.
 60. חוק זה יפורסם ברשומות תוך חמישה-עשר יום מיום קבלתו בכנסת.

פרסם מודעה
מחיקת מודעה
עריכת מודעה