תקנון

מבוא

קורל-תל בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר יד2 (www.yad2.co.il), הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים, לרבות יד1 (ביחד ולחוד: "האתר").

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר.

באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים"), המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "הקבוצה") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד, להלן:"הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את הקבוצה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

הקבוצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.

הקבוצה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

הקבוצה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.

מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה. מובהר כי בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו. יובהר כי כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, וכי אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה בכתב של החברה.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי (כדוגמת לוח המכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה, ולא ניתן יהיה למוחקם. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח במכירות של האתר.

הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

מדיניות ניהול מודעות באתר

החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת.

לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

תשלום דרך האינטרנט

באתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י חברת Equifax הבינלאומית (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). בנוסף כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת טרנזילה (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

אופן השימוש של החברה במידע

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום בלוחות המכירות המופיעים באתר, עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו"ב.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
 • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
 • התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
 • קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.
 • מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.
 • משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.
 • בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים

במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור גולש / מפרסם מודעה באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה כהגדרתה לעיל(לרבות החברה) עקב כך.

מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

החברה משתמשת בחברת פרסום צד ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"

החברה, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.

בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.

הקבוצה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות האתר מטביע על כל תמונה/תמונות/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו yad2.

הצמדת תמונות/ציורים למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה להטבעת סימנים מזהים אלה וויתור על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכויות אחרות ביחס לתמונות/ציורים אלה.

השימוש באתר ופרסום מודעות

למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני.

השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד.

השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה בנוגע לנכס/מוצר/שירות שמפרסם המודעה מבקש למכור, לעיון קהל המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל עניין של הפונה בנכס/מוצר/שירות שפרסם. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:
 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה ו/או לפרסומה).

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית הקבוצה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

ביטול עסקאות

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

מתווכים/ לקוחות עסקיים/ בעלי מקצוע

מדיניות ניהול אמצעי פרסום, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:
 1. בפרק זה, למונח "המזמין" תהא הפרשנות הבאה: "כל מי שמזמין מאת החברה אמצעי פרסום".
 2. ניתן לבטל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים בכתב בתוך שתיים עשרה שעות ממועד שליחת ההזמנה באתר. במידה ולא יתקבל טופס ביטול עסקה עד מסגרת הזמן הקצוב, ההזמנה תהיה בתוקף וללא יכולת ביטול מצד המזמין.
 3. במידה וכרטיס האשראי יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לחברה לפי כל דין.
 4. המזמין מאשר ומצהיר כי תוכן פרסום המודעות ו/או המיני סייט שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.
 5. המזמין מאשר כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית, בכל עת, שלא לאשר פרסום תוכן מודעות ו/או מיני סייט שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסומם בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסומם, וזאת מכל סיבה שהיא לרבות עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים ו/או חוקיות הפרסום, והוא מאשר ומצהיר כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/א והוצאה שייגרמו למזמין במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.
 6. ידוע ומוסכם על המזמין כי החברה תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן פרסום המודעות ו/או המיני סייט עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, החברה תהא רשאית להסיר לאלתר את תוכן פרסום המודעות ו/או המיני סייט, במידה ותמצא כי התוכן הנ"ל לא מפורסם
  ו/או מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון האתר (ו/או במסגרת מסמך זה) ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. למזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה בגין האמור.
 7. המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות ו/או המיני סייט שהוזמנו ע"י המזמין, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תיידע את המזמין לגבי כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.
 8. ממועד אישורה של הצעה זו ע"י המזמין יחול ההסכם בין הצדדים בהתאם לתוכנו של מסמך זה ובכפוף לתנאי תקנון האתר, וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב ע"י הצדדים לא יהיו תקפים.
למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה ומתן הסכמת המשתמש העסקי לתנאי ההתקשרות של החברה; וזאת, בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרלוונטי באתר ובין אם במסגרת המוקד הטלפוני של האתר שפרטיו מופיעים להלן. פרסום מודעה או שימוש אחר של לקוח עסקי באתר שנחזה לפרסום/שימוש פרטי/אישי יוסר/יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך.

פרסום מודעות במדורי הנדל"ן השונים של האתר על ידי מתווכים פרטיים ו/או סוכנויות תיווך ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם בתיווך מקרקעין (להלן: "מתווך נדל"ן"), הינו בתשלום בלבד. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את התעריף מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מודעה של מתווך נדל"ן שתפורסם כנחזית למודעה מטעם לקוח פרטי ולא יועבר בגינה תשלום כאמור לעיל - תורד מלוחות האתר ללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך.

פרסום מודעות במדור "מוצרים חמים בלוח" על ידי לקוחות עסקיים הינו בתשלום בלבד. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את התעריף מעת לעת על פי שיקול דעתה.

לקוח עסקי לצורך תקנון השימוש הינו כל יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא שעיסוקם במסחר קמעונאי, סיטונאי או זעיר, ישיר או עקיף, של מוצרים ו/או שירותים.

פרסום על ידי לקוח עסקי במדור מוצרי "יד שנייה" יתאפשר באישור המוקד הטלפוני של האתר שמספרו: 03-5522222. מודעה של לקוח עסקי, שתפורסם כנחזית למודעה מטעם לקוח פרטי ולא יועבר בגינה תשלום בהתאם לתעריף הנ"ל - תורד מלוחות האתר ללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך.

פרסום מודעות במדור "בעלי מקצוע" באתר הינו בתשלום בלבד. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את התעריף מעת לעת על פי שיקול דעתה.

החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים.

מדיניות ניהול מודעות ביחס ללקוחות עסקיים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להסיר מודעה שהינה בגדר הודעה כפולה מטעם אותו מפרסם.
 • תוכן המודעה יכלול את פרטי הנכס/המוצר/השירות בלבד וכן את פרטי בית העסק ככל שאלה נדרשים לצורך ביצוע הרכישה הרלבנטית בלבד.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל מודעות שתוכנם יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא ללא התראה. יובהר כי היה ותוסר מודעה כאמור הרי שהתשלום בגינה לא יוחזר למפרסם. יחד עם זאת, תעמוד למפרסם האפשרות לפרסם את מודעתו פעם נוספת עד למיצוי פרק זמן פרסום המודעה בגינו בוצע התשלום, וזאת לאחר הסרת כל אותם פרטים שהינם בגדר פרסום עצמי וקבלת אישור המוקד הטלפוני.
 • אפשרות "הקפצת" מודעות ללקוחות עסקיים מוגבלת לפעם אחת בארבע שעות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מודעה מטעם אחד הגורמים הנ"ל שתוקפץ בפרק זמן הפחות מארבע שעות. במקרה כזה לא יוחזר התשלום בגין המודעה לגורם המפרסם והוא יוכל לשוב ולפרסם את מודעתו (כנגד תשלום) רק בחלוף שלושה ימי עבודה מהמועד בו הוסרה מודעתו על ידי החברה.
 • אפשרות "הקפצת" מודעות למתווכי נדל"ן הינה במקבץ של עד 10 מודעות בבת אחת מוגבל ל-4 שעות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מודעה מטעם אחד הגורמים הנ"ל שתוקפץ בפרק זמן הפחות מ-4 שעות. במקרה כזה לא יוחזר התשלום בגין המודעה לגורם המפרסם והוא יוכל לשוב ולפרסם את מודעתו (כנגד תשלום) רק בחלוף שלושה ימי עבודה מהמועד בו הוסרה מודעתו על ידי החברה.
 • מובהר בזאת כי הקבוצה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למפרסם בקשר עם שימוש באתר.
החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם המודעות המפרסמות בלוחותיה על ידי מי המגורמים הנזכרים בפרק זה עומדות בכל הוראות תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.

פרסום בקטגוריית עסקים למכירה

 • ניתן לבטל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים בכתב בתוך שתיים עשרה שעות ממועד שליחת ההזמנה באתר. במידה ולא יתקבל טופס ביטול בזמן הקצוב, ההזמנה תהיה בתוקף וללא יכולת ביטול מצד המזמין.
 • המזמין מאשר ומצהיר כי תוכן פרסום המודעות ו/או המיני סייט שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו. אין באמור כדי לגרוע מהוראות התקנון לעניין הסרת תוכן על ידי האתר.
 • המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות ו/או המיני סייט שהוזמנו ע"י המזמין, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

מחירון רכב יד שנייה באתר

האמור בתנאי שימוש ספציפיים אלו יחול בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון השימוש של אתר יד2 (www.yad2.co.il) ("האתר"). גלישתך במדור זה של האתר, מהווה הסכמתך לנהוג לפי תקנון האתר ותנאי שימוש אלו.

מחירון רכב יד שנייה באתר ("מחירון הרכב") מתייחס ונקבע עפ"י מדד הגולשים באתר ומשוקלל ביחד עם נתונים שמאיים ודגימות סטטיסטיות. מחירון הרכב מפוקח ע"י צוות שמאים וסטטיסטיקאים מקצועיים.

למרות האמור לעיל, כל המחירים ויתר הנתונים המופיעים במחירון הרכב הינם בבחינת המלצה בלבד ואין החברה אחראית לדיוקם. בנוסף, החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים במחירון הרכב אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים במחירון הנ"ל, ייתכן כי לעיתים יכלול המחירון נתונים מוטעים או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים והחברה אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על הקבוצה בקשר עם פעולות המשתמשים במחירון הרכב וכל הסתמכות של משתמש על נתוני המחירון הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מטיבם של דברים המחירים המופיעים במחירון הרכב מתייחסים לדגם של רכב ולא לרכב ספציפי. החברה ממליצה כי כל משתמש במחירון רכב יבצע בדיקה פרטנית לגבי הרכב הרלוונטי ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד.

התמונות במחירון רכב הינם להמחשה בלבד.

החברה וכל העוסקים במישרין או בעקיפין בקביעת המחירים במחירון רכב רשאים לשנות כל פרט בתוכן המחירון והמידע המפורט, לרבות מחיר ללא מתן הודעה כלשהי.

מחיר הרכב המופיע במחירון רכב הינו מחיר בסיס של הרכב בהתאם למפרט המקורי של הרכב כפי שיוצר במפעלי היצרן.

החברה איננה גורם מחליט לעניין רמות ו/או קיום המיגון ברכב. לצורך קבלת אישור מוסמך בדבר מיגון רכב (בין אם לעניין קיומו ובין אם לעניין רמתו) יש לפנות לגורם מוסמך המאושר עפ"י החוק.

החברה איננה אחראית לקביעת תוספות אינטגראליות ו/או לא אינטגראליות הקיימות ברכב - קיומן ו/או תמחורן ו/או שקלולן למחיר המדויק של הרכב הינן באחריות מוכר וקונה הרכב בלבד.

הקבוצה איננה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש במחירון רכב (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין מחירון רכב. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מחירון האופנועים באתר ("מחירון האופנועים"), על כל הנתונים הכלולים בו לקוח מאתר Motocar.co.il אשר הינו אתר נפרד מהאתר. למעט אם צוין מפורשות אחרת להלן, כלל ההוראות לעיל לעניין מחירון רכב יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין מחירון האופנועים.

בנוסף לתנאי שימוש ספציפיים אלו ולתקנון השימוש, השימוש במחירון האופנועים כפוף לתקנון אתר Motocar.co.il. לצפייה בתקנון לחץ כאן. מובהר ומודגש, כי נתוני מחירון האופנועים מופיעים באתר AS IS, כפי שנלקחו מאתר Motocar.co.il, ללא כל אחריות מצד הקבוצה, ומבלי שהיא בדקה או מתיימרת לבדוק את נכונותם. בהתאם, האמור בפסקה לעיל בדבר האופן בו נקבעים ומפוקחים מחירי הרכבים לא יחול על מחירי האופנועים אשר נקבעים באופן בלעדי על ידי האתר הנזכר לעיל.

שירות התראות מחירון רכב

שירות "התראות" המוצע באתר מאפשר לגולש המעוניין בכך לקבל התראה ישירות למייל האישי שלו בכל פעם שמחיר הרכב שהוזן על ידו מתעדכן באתר ("שירות ההתראה")

שירות ההתראה לשימוש אישי/פרטי הינו חינמי ואינו כרוך בכל עלות למשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות ההתראות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות ההתראות באופן תקין. יחד עם זאת, הקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות איחור בקבלת ההתראה ו/או אי קבלת ההתרעה ו/או קבלת התראה חלקית ו/או קבלת התרעה עם נתונים מוטעים או משובשים עקב טעויות סופר ו/או נתוני שוק שגויים ו/או תקלות טכניות בהפעלת שירות ההתראות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התראה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות. יים ו/או תקלות טכניות בהפעלת שירות ההתראות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התרעה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "הקפצת מודעות יד2"

שירות הקפצת מודעות המוצע לגולשים באתר הינו שירות בתשלום המאפשר לגולשים באתר "להקפיץ" את המודעה אשר הם פרסמו באתר באופן אוטומטי בשעה שתיבחר על ידי הגולש, וזאת פעמיים ביום ולמשך 10 ימים מיום ביצוע ההרשמה לשירות (להלן: "שירות הקפצת מודעות"). שירות הקפצת מודעות מוגבל למספר מצומצם של מודעות לכל גולש, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת.

אין ברישום לשירות הקפצת מודעות כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ובכל מקרה בו תוסר מודעה בגין חריגה מתקנון השימוש לא יהיה זכאי המפרסם להחזר כלשהו.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להקפיץ את המודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובשעה המבוקשת על ידי הגולש. ואולם אין החברה אחראית כי אכן תוקפץ כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל מודעה תוקפץ בשעה המבוקשת. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בשירות. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת השירות באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות הקפצות מודעות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "סוכן חכם"

שירות סוכן חכם המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS למכשיר הנייד שלו ובאמצעות מייל לכתובת המייל שלו, הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשירות ("שירות סוכן חכם").

לצורך הזמנת שירות סוכן חכם יש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש ואת הפרמטרים של המודעות לגביהן ישלחו עדכונים (באמצעות SMS ומייל).

המחיר שייגבה עבור שירות סוכן חכם מופיע באתר (ככלל - סך קבוע בגין כל הודעת SMS שתשוגר במסגרת השירות). החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול 'פרי פייד', החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת ה- 'פרי פייד' בעת רכישת השירות הנ"ל. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות.

יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות סוכן חכם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות סוכן חכם באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות סוכן חכם. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "התראות יד2"

שירות התראות יד2 המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS למכשיר הנייד שלו, ובמקרה בו הגולש ביצע רישום נוסף למערכת גם באמצעות מייל לכתובת המייל שלו, הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשירות ("שירות התראות יד2").

לצורך הזמנת שירות התראות יד2 יש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש ואת הפרמטרים של המודעות לגביהן ישלחו עדכונים (באמצעות SMS ו/או מייל). ניתוק השירות יבוצע על דרך של משגור SMS עם המילה "עצור" למספר 2000 או בדרך אחרת שתוגדר לצורך זה באתר בעת ההרשמה לשירות התראות יד2.

השירות איננו פועל במנויים החסומים לקבלת ושליחת תוכן סלולרי. לחברה אין אפשרות לדעת האם מנוי זה או אחר הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולרי. במידה והמנוי הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולרי השירות לא יופעל גם אם נשלח אליו SMS המאשר את הפעלת השירות.

המחיר שייגבה עבור שירות התראות יד2 מופיע באתר (ככלל - סך קבוע בגין כל הודעת SMS שתשוגר במסגרת השירות). החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול 'פרי פייד', החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת ה- 'פרי פייד' בעת רכישת השירות הנ"ל. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות.

התראות לא ישלחו בין השעות 24:00 ל 7:00 בכל יום.

יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות התראות יד2 בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות התראות יד2 באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התראות יד2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "מספר 2"

שירות "מספר 2" המוצע לגולשים באתר מאפשר למשתמש המעוניין בכך לקבל מספר טלפון ייעודי/וירטואלי ("מספר 2") לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם באתר ("שירות מספר 2"). בהזנת מספר טלפון יקבל המשתמש "מספר 2" ובכך מספרו האישי של המשתמש יישאר אנונימי. כמו כן, שירות "מספר 2" יאפשר למשתמש לבחור את השעות הנוחות לו לקבלת שיחות בנוגע למודעה שפרסם באתר.

השירות מופעל ע"י חברת אטריקס בע"מ (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).
לא ניתן לשלוח הודעות SMS ל"מספר 2".

במידה ולא תתקבלנה שיחות טלפון ל"מספר 2" במשך 7 ימים רצופים יופסק השירות למודעה ובמודעה יוצג מספרו האישי של המשתמש.
השירות לשימוש אישי/פרטי אינו כרוך בכל עלות למפרסם המודעה.

שיחות ל"מספר 2" הינן בעלות שיחה סלולארית רגילה (בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול ספק הסלולר שלו). החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות "מספר 2" בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. במידה ויופסק השירות יופיע במודעה מספרו האישי של המשתמש.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות "מספר 2" באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות "מספר 2". אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "מספר פרימיום" – 1-900

במודעה באתר הסלולארי ו/או באפליקציה הסלולארית יוקצה למפרסם המודעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, מספר טלפון ייעודי בקידומת 1-900 ("מספר הפרימיום") , אשר ישמש את מפרסם המודעה לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם.

שיחות למספר פרימיום הינן בעלות הנקבעת על ידי משרד התקשורת (כיום - חמישים (50) אגורות לדקה בתוספת עלות שיחה רגילה).

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מדיניות על פיה יופסקו להיות מוצגים מספרי פרימיום במהלך גלישה באתר/אפליקציה סלולארית במכשיר סלולארי אשר באמצעותו בוצעו שיחות למספרי פרימיום בהיקף חודשי של מעל עשר (10) ש"ח ("גבול החיוב החודשי") . בהתאם, וככל שתיושם מדיניות זו בפועל, יוגבל החיוב לגולש בגין שימוש במספרי פרימיום בסך גבול החיוב החודשי (עשר (10) ש"ח). עם זאת, מובהר (למרות כל האמור לעיל אחרת), כי:

 • חישוב גבול החיוב החודשי יבוצע על בסיס חודש קלנדארי (כך שרק בחודש הקלנדארי בו אכן נחצה גבול החיוב החודשי תופסק הצגת מספרי הפרימיום).
 • החישוב הינו פר מכשיר סלולארי ספציפי בלבד, ולוקח בחשבון רק שיחות אשר מבוצעות באמצעות הקשה/לחיצה על תצוגת הטלפון בגוף המודעה באתר/האפליקציה הסלולארית. לדוגמה - כל חיוג למספר פרימיום באמצעות החייגן של הטלפון ו/או באמצעות זיכרון הטלפון ו/או באמצעות כל טלפון אחר לא יילקח בחשבון לצורך חישוב גבול החיוב החודשי.
 • במקרה בו גולש יחרוג מגבול החיוב החודשי במהלך שיחה מסוימת, הרי שכל זמן השיחה הנ"ל (בה נחצה הגבול) יחויב באופן מלא על פי תעריף משרד התקשורת (והגולש יחויב באותו חודש גם מעבר לגבול החיוב החודשי).
 • ייתכן מעת לעת חיוב גם מעבר לגבול החיוב החודשי עקב תקלות ו/או שיבושים בשירות.

בחציית גבול החיוב החודשי יופיע במודעה אשר תוצג בפני הגולש אשר חצה את גבול החיוב החודשי מספרו האישי של מפרסם המודעה, כך שהשירות לא מקנה למפרסם המודעה חיסיון מלא של מספר הטלפון שלו.

לא ניתן לקבל הודעות טקסט (SMS) במספר הפרימיום.

השירות מופעל ע"י חברת אטריקס בע"מ ("אטריקס") (אולם מובהר, כי הקבוצה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). הקבוצה תהיה זכאית להעביר את מספר הטלפון של הגולשים לאטריקס (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את השירות בעתיד) לצורך הפעלת השירות.

הקבוצה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר פרימיום באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות ו/או תקלות באתר). בנוסף על כך יובהר, כי הקבוצה לא תישא באחריות בגין חיובים שעלולים להיווצר כתוצאה מתקלה בשירות לרבות תקלה בשירות שניתן על ידי הספק לעיל או כל מחליף שלו ו/או תקלה מצד המפעיל הסלולארי ו/או תקלה שנוצרה במכשירו של הגולש.

בהתאם, לא תהיה לגולש ו/או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות מספר פרימיום. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות מספר פרימיום ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

שירות "עוברים דירה עם יד2

שירות "עוברים דירה עם יד2" מאפשר לגולשים באתר למצוא מידע הנחוץ לאלו המתכננים ורוצים לעבור דירה, לרבות מחירי דירות, נתונים דמוגרפיים וכלכליים על הסביבה, חשבונות ובעלי מקצוע לזמן המעבר וכיו"ב ("שירות עוברים דירה").

מובהר ומודגש בזאת, כי שירות עוברים דירה מבוסס על מידע ונתונים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים, Trendit וכן נתונים אשר נאספו על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו (יחדיו: "נתוני שירות עוברים דירה") מסופקים במסגרת שירות עוברים דירה על בסיס AS IS, כפי שנלקחו מהאתרים/מהגורמים השונים.

מודגש בזאת, כי בשים לב להיקף הנרחב של השירות הנ"ל, ייתכן כי השירות יכלול מידע או נתונים מוטעים או משובשים.

בכל מקרה ונסיבות הקבוצה אינה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני שירות עוברים דירה ולא תוטל עליה או מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר עם השירות הנ"ל, אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני שירות עוברים דירה וכל הסתמכות של גולש על מידע כאמור יבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות ובנתוניו כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה.

במסגרת האמור, הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות עוברים דירה ו/או נתוני שירות עוברים דירה או התאמתם לצרכיך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "נדל"ן ניוז"

האמור בתנאי שימוש ספציפיים אלו יחול בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון השימוש של אתר יד2 (www.yad2.co.il) (להלן: "תקנון השימוש" ו"האתר"). הרשמתך לשירות הדיוור מהווה הסכמתך לנהוג הן לפי תקנון השימוש והן לפי תנאי שימוש פרטניים אלו.

שרות דיוור נתוני הנדל"ן ("שירות הדיוור") מספק נתונים פיננסיים, סטטיסטיים ואחרים, המשוקללים ביחד עם נתונים שמאיים ודגימות סטטיסטיות אודות נכסי נדל"ן באזור אותו הגדיר הגולש המשתמש בשירות. שרות הדיוור מפוקח ע"י צוות שמאים וסטטיסטיקאים מקצועיים.

מובהר ומודגש בזאת, כי שירות הדיוור מבוסס בין היתר על מידע ונתונים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים, וכן נתונים אשר נאספו על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו (יחדיו: "נתוני שירות הדיוור") מסופקים במסגרת השירות על בסיס AS IS כפי שנלקחו מהאתרים/מהגורמים השונים, ומודגש בזאת כי בשים לב להיקף הנרחב של השירות הנ"ל, ייתכן כי השירות יכלול מידע או נתונים מוטעים או משובשים (כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים או בהצגתם). למען הסר ספק, ליקויים כאמור עשויים להופיע גם במסגרת המידע המשלים לנכסי הנדל"ן המסופק במסגרת השירות, ככל שיסופק (כגון מידע אודות מוסדות חינוך ובריאות הקיימים באזור, נתונים דמוגרפיים, נתונים אודות עסקאות עבר אשר בוצעו באזור וכו').

כל המחירים ויתר הנתונים המופיעים בשירות הדיוור הינם בבחינת המלצה בלבד ואין החברה אחראית לדיוקם. בנוסף, החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים בשרות הדיוור אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים בשירות הנ"ל, ייתכן כי לעיתים יכלול שירות הדיוור נתונים מוטעים או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים והחברה אינה אחראית לדיוקם.

בכל מקרה ונסיבות, הקבוצה איננה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני שירות הדיוור וכן אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש בשירות הדיוור (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר), והאחריות לו תוטל על המשתמש בשירות בלבד. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות הדיוור. כי אין לבצע עסקאות בהסתמך על נתוני שירות הדיוור וכל הסתמכות של גולש על מידע כאמור יבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות ובנתוניו כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

כל אזכור בעלי מקצוע וגורמים חיצוניים במסגרת שירות הדיוור (לרבות שמאים, עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים, קבלני שיפוצים וכו') אינו מהווה המלצה מטעם החברה להשתמש בשירותיהם והחברה לא תהיה אחראית לכל התקשרות עסקית בין המשתמשים בשירות לבין גורמים חיצוניים כאמור.

מטיבם של דברים המחירים המופיעים בשירות הדיוור מתייחסים לרמת המחירים באזור כלשהו ולא לנכס ספציפי. החברה ממליצה כי כל משתמש בשירות יבצע בדיקה פרטנית לגבי הנכס הרלוונטי (לרבות באמצעות הצלבת נתוני שירות הדיוור עם נתונים המסופקים על ידי גורמים אחרים והתייעצות עם אנשי מקצוע, שמאים ועורכי דין) ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד.

התמונות בשירות הדיוור הינן להמחשה בלבד.

החברה וכל העוסקים במישרין או בעקיפין בקביעת המחירים בשירות הדיוור רשאים לשנות כל פרט בתוכן השירות והמידע המפורט, לרבות מחיר ללא מתן הודעה כלשהי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות הדיוור או לשנות את תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

כל שימוש בשירות הדיוור בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין. מובהר כי כלל הוראות תקנון אתר יד2 ביחס לזכויות יוצרים וקניין רוחני יחולו אף כל תוכן הכלול בשירות הדיוור.

ברישומך לשירות הדיוור הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהחברה, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך בשירות הדיוור הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. באפשרותך להסיר עצמך משירות הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר. יודגש כי כלל הוראות תקנון השימוש לעניין אופן השימוש של החברה במידע הגולשים והעברת מידע אודות הגולשים למפרסמים ולצדדים שלישיים אחרים יחולו אף על מידע הנאסף במסגרת שירות הדיוור.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות הדיוור באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות השירות ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות אי זמינות השירות ו/או מתן נתונים לא מדויקים במסגרת השירות). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות הדיוור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות מי פנוי

שירות מי פנוי המוצע לגולשים באתר מאפשר למפרסם מודעה במדור (להלן: "מספק השירות") להציע לגולשים באתר שירותים חברתיים ו/או אחרים (כגון שירותי שליחויות, שותפות בטיולים ותחביבים וכיו"ב), כנגד תמורה מוגבלת כפי שתיקבע מעת לעת על ידי החברה (להלן: "שירות מי פנוי").

מודעות במדור יכללו בין השאר קישור לדף הפייסבוק (Facebook) של מספק השירות, ובהתאם, פרסום המודעה יהיה כרוך על פי רוב בחשיפת המידע הפומבי אשר מופיע בדף הפייסבוק הנ"ל, וזאת בהתאם להרשאות הפרטיות הקבועות על ידי מספק השירות. כל אחריות בגין פרסום מידע בדף הפייסבוק תוטל על מספק השירות בלבד.

יובהר, כי החברה מספקת במסגרת שירות מי פנוי פלטפורמת גישה לאתר פייסבוק בלבד, על פי כלל התנאים של האתר כאמור. בהתאם, החברה אינה אחראית לכל היבט הקשור לשירותי מפעילת/בעלת אתר פייסבוק ולאתר פייסבוק ובפרט אינה ערבה לאבטחת מידע המוזן לאתר פייסבוק, אמינות פרטי הקשר המוצגים בו, אספקת השירותים על ידי מספקי השירות וכיו"ב. בהתאם, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם לגולשים באתר בקשר לשירותי מפעילת/בעלת אתר פייסבוק ולאתר פייסבוק.

במסגרת שירות מי פנוי ניתנת אפשרות למספקי השירות לקבל תשלום מהגולשים באתר באמצעות חשבונם באתר Paypal. התשלום בשירות Paypal יתבצע בפועל ע"י חברת "paypal" ובהתאם לתנאי התשלום המוצעים על ידה. מובהר כי התשלום במסגרת Paypal הינו שירות המוצע על ידי חברת Paypal וכל המוצע לגולשים באתר הינו פלטפורמת גישה אליו בלבד. יובהר כי החברה אינה ערבה לביצוע התשלום בפועל, לקבלת התשלום על ידי מספקי השירות, או לנכונות המידע המפורסם על ידם. יובהר במיוחד כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם לגולשים באתר כתוצאה מתקלה או חבלה במערכת הרכישה האלקטרונית המוצעת על ידי אתר Paypal. החברה אינה אחראית לאבטחת מידע האשראי של הרוכשים באמצעות שירות Paypal וכל האחריות בקשר לכך תוטל על אתר Paypal בלבד. יובהר כי יתכנו עיכובים או תקלות בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות או באתר Paypal, אשר החברה לא תהיה אחראית בגינם.

כל שימוש בשירות מי פנוי בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

יובהר כי השימוש בשירות מי פנוי וקבלת השירות עצמו הינם באחריותם הבלעדית של מספקי השירות ומקבלי השירות, כי כל הסכם בין מספקי השירות לבין מקבלי השירות באשר לאופי השירות ו/או תנאיו הינו באחריותם הבלעדית, וכי אין ולא תהיה לחברה כל אחריות ו/או התחייבות בנוגע לשירות ו/או הסכם כאמור. החברה אינה מבטיחה את זמינות השירות ו/או זמינות מספקי השירות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות מי פנוי בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לספק גישה לשירות מי פנוי, ואולם אין החברה אחראית לכל מרכיב של השירות. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בשירות בכללותו. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות מי פנוי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מי פנוי- קטגורית טרמפים- בנוסף לכל האמור לעיל, שירות טרמפים המוצע לגולשים באתר מאפשר למפרסמי מודעה במדור מי פנוי בקטגורית הטרמפים באתר (להלן: "המסיעים" ו"קטגורית הטרמפים" בהתאמה) להציע לגולשים אחרים באתר יד2 (להלן: "הנוסעים") הסעה ברכביהם ליעדים מוגדרים (להלן: " שירות הטרמפים").

אין לראות בשירות ובנתוניו כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה. כל שימוש בשירות הטרמפים הן ע"י המסיעים והן ע"י הנוסעים טעון בדיקה ואימות על ידי הגולש (בין אם הינו מסיע, נוסף או צד שלישי) ויעשה על אחריותו בלבד. כל התקשרות בין מסיעים לנוסעים הינה באחריותם הבלעדית, ואין ולא תהיה לחברה כל אחריות ו/או התחייבות בנוגע לאמור. על המסיעים והגולשים לוודא כי כל התקשרות בינם עומדת בתנאי הדין ובתנאי פוליסות הביטוח של רכב המסיע.

בכל מקרה ונסיבות החברה אינה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות ההודעות בקטגורית הטרמפים וכל הסתמכות של גולש על מידע כאמור יבוצע על אחריות הגולש בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות הטרמפים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. החברה אינה מבטיחה את זמינות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות הטרמפים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

יד2 בפייסבוק

שירות פייסבוק ביד2 מאפשר למפרסם מודעה באתר המעוניין בכך לשתף את מודעתו עם חבריו בפייסבוק ולפרסמה באפליקציית יד2 בפייסבוק.

לצורך שיתוף המודעה בקיר הפייסבוק ובאפליקציית יד2 בפייסבוק תבקש החברה את אישורו של המפרסם באמצעות "בקשת גישה". עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו. תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המפרסם.

המודעה הרלוונטית תפורסם בקיר הפייסבוק של המפרסם ובאפליקייצת יד2 בפייסבוק רק לאחר בדיקתה ואישורה של המודעה על ידי צוות שירות הלקוחות של החברה.

הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות יד2 בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

כלי נשק וצעצועים מסוכנים

כל מודעה באתר בקטגורית כלי נשק ו/או צעצוע מסוכן כפופה להוראות הדין ולהוראות תקנון השימוש.

עפ"י דין (לרבות הוראות חוק כלי הירייה 1949 וחוק העונשין 1977) חל איסור מוחלט על אחזקת נשק בידי מי שאינו בעל רישיון כדין. כל המוכר, רוכש ו/או מוסר כלי נשק מחויב לפעול בהתאם לכלל הוראות הדין והנחיות משרד הפנים בפרט. האחריות לקבלת האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לשם אחזקת/מסירת/מכירת/רכישת נשק מוטלת על הצדדים לעסקה ובכל מקרה הקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, לצד כלשהו בקשר עם מכירת/רכישת/אחזקת כלי נשק כאמור.

עפ"י דין (לרבות הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים) 1986) חל איסור על ייבוא, מכירה, אחזקת והעברה לאחר של צעצוע מסוכן במסגרת עסק אשר אינו עומד בתקנים הקבועים בדין. צעצוע מסוכן מוגדר ככל צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש בו או לבני אדם אחרים נזק גופני או לסכן את בריאותם או לגרום להם הטרדה, לרבות צעצוע פולט אש, צעצוע נפיץ הגורם להתפוצצות, צעצוע שנועד לגרום לגירוי, דימוע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי של כלי ירייה או הנראה ככלי ירייה. בכל מקרה הקבוצה לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, לצד כלשהו בקשר עם מכירת/רכישת/אחזקת צעצועים מסוכנים.

יד2 מימון

שירות "יד2 מימון" המוצע לגולשים באתר מאפשר לקבל מימון והלוואות נושאות ריבית לצורך רכישת רכב המפורסם באתר מחברת חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ (להלן: "חברת מימון ישיר")  ובהתאם לתנאים אשר ייקבעו על ידה באופן בלעדי (להלן "שירות המימון").

למען הסר ספק, שירות המימון מוצע על ידי חברת מימון ישיר בלבד, ואינו מסופק על ידי החברה. בהתאם, החברה לא תהיה צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין חברת מימון ישיר באשר לשירות המימון, ואין לראות בה כמי שמספקת את שירות המימון או חבה אחריות כלשהי בגינו. מובהר כי לחברת מימון ישיר תהיה שמורה הזכות שלא לספק את שירות המימון לגולשים באתר, או לקבוע תנאים מיוחדים לקבלתו, והכל בהתאם לשיקוליה המסחריים והפיננסיים ועל פי שיקול דעתה המוחלט. אין לראות בפרסומים הנוגעים לשירות המימון המופיעים באתר יד2 כהזמנה ללקיחת הלוואה במסגרת שירות המימון ו/או כהתחייבות למתן הלוואה כאמור.

החברה תהיה זכאית להעביר את פרטיו האישיים של הגולש לחברת מימון ישיר (וכן לכל גורם אחר אשר יפעיל את השירות בעתיד) לצורך השימוש בשירות.

מטיבם של דברים כדאיות השימוש בשירות המימון תלויה בנתוניו הפיננסיים של כל גולש ספציפי. החברה ממליצה כי כל גולש באתר השוקל להשתמש בשירות המימון יבצע בדיקה פרטנית לגבי תנאי שירות המימון (לרבות השוואתו לתנאים המקובלים בשוק ולאפשרויות מימון ומתן הלוואת המוצעות על ידי גופים פיננסיים אחרים), ותוצאות והשלכות אי ביצוע בדיקה כאמור יחולו על המשתמש בלבד.

כל שימוש בשירות המימון בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין, יזכה את החברה ו/או את חברת מימון ישיר (על פי הנסיבות) בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או לרשות חברת מימון ישיר על פי כל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות המימון או לשנות את תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות המימון באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא מבטיחה את זמינות השירות ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה ו/או כתוצאה מפעולותיה של חברת מימון ישיר (לרבות אי זמינות השירות וכן תנאי מתן המימון במסגרת השירות ו/או אופן הפעלת השירות על ידי חברת מימון ישיר). בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות המימון. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

 

שירות השכרת רכב

שירות השכרת רכב שמוצע לגולשים באתר ו/או באפליקציה הסלולארית ("שירות השכרת הרכב"), מאפשר השכרת רכבים לשימוש בישראל ו/או בחו"ל מקבוצת שלמה סיקסט ("קבוצת סיקסט"). שירות השכרת הרכב מוצע על ידי קבוצת סיקסט בלבד, ואינו מסופק על ידי החברה. החברה לא תהיה צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין קבוצת סיקסט באשר לשירות השכרת הרכב, ואין לראות בחברה כמי שמספקת את שירות השכרת הרכב או חבה אחריות כלשהי בגינו, לרבות אחריות בגין שוני בין הרכב שסופק על ידי קבוצת סיקסט לבין הרכב שהוזמן על ידך ו/או תקלות ושיבושים בעת הליך ההזמנה ו/או טעויות במחירי הרכבים וכיו"ב. לקבוצת סיקסט תהיה שמורה הזכות שלא לספק את שירות השכרת הרכב לגולשים באתר, או לקבוע תנאים מיוחדים לקבלתו, והכל בהתאם לשיקוליה המסחריים והפיננסיים, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. תצלומי הרכבים המושכרים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הצגת שירות השכרת הרכב באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לגולשים ו/או לצד ג' כתוצאה מהצגת ו/או הפסקת נראות שירות השכרת הרכב ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות השכרת הרכב. הקבוצה בתיאום עם קבוצת סיקסט, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות השכרת הרכב ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. השירות מופעל על ידי קבוצת סיקסט, אולם מובהר, כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מסלולי פרסום מודעות באתר

באתר מסלולי פרסום מודעות בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

שירות צילום נכסים

שירות צילום נכסים המוצע למפרסמי מודעות באתר, הינו שירות בתשלום המאפשר צילום הנכס על ידי צלם מקצועי, אותו מפרסם המודעה מעוניין למכור ו/או להשכיר (כיום השירות יינתן באזור תל אביב, גבעתיים ורמת גן) ("שירות צילום נכסים" ו/או "הצילומים" בהתאמה).
כל מפרסם מודעה אשר התקשר עם האתר לצורך רכישת שירות צילום נכסים למודעה שפרסם, מעביר בזאת לחברה את מלוא הזכויות, לרבות כל זכות קניין רוחני בקשר עם הצילומים, וכלל התוצרים הקשורים לצילומים, לרבות כל זכות יוצרים, זכות מבצעים, זכות מוסרית (יחדיו "זכויות הקניין הרוחני"), תהיינה, מיום היווצרותן, לקניינה המלא והבלעדי של החברה, ואין ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם זכויות הקניין הרוחני, לרבות, בין היתר, לעניין תמלוגים ו/או פיצויים ו/או תשלום אחר מהחברה ו/או כל גורם אחר בקשר לזכויות הקניין הרוחני האמורות.
אין בקבלת שירות צילום נכסים כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, ובכל מקרה בו תוסר מודעה בגין חריגה מתקנון השימוש, לא יהיה זכאי מפרסם המודעה להחזר כספי כלשהו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות צילום הנכסים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות צילום הנכסים באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה למפרסם המודעה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות צילום הנכסים, לרבות, בגין איכות וטיב הצילומים, תקלות טכניות במודעה אשר מונעות פרסום רצוף של המודעה וידוע ומוסכם עלי, כי אין כל ערובה או התחייבות מצד הקבוצה, כי בעקבות הכללת הצילומים במודעה יימכר הנכס נשוא המודעה בלוח זמנים קצר יותר ו/או במחיר גבוה יותר ו/או בכלל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

פרסם מודעה
מחיקת מודעה
עריכת מודעה
סוכן חכם
הגדר סוכן
מחק סוכן
צפו במהדורה עם ינון מגל »